حذف نیکل دو ظرفیتی از فاضلاب صنایع آبکاری به روش اسمز معکوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه یکی از خطرناک ترین انواع فاضلاب­های صنعتی، فاضلاب صنایع آبکاری می­باشد. استفاده از فن آوری سیستم­های غشایی از میان سایر روش­های مختلف بازیافت آب و فلزات از فاضلاب این صنایع، بسیار مورد توجه است و رشد روز افزون دارد. در این مطالعه روش اسمز معکوس (RO) برای تصفیه و پالایش پساب صنایع آبکاری مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش های پایلوتی بر روی فاضلاب این صنعت که حاوی غلظت­های نیکل 5/18، 50 و 115 میلی­گرم در لیتر می­باشد، صورت گرفته است. این فاضلاب از غشا مرکب نازک پلی­آمیدی RO عبور داده شد. نتایج به دست آمده نشان می­­دهد که با کاهش فشار از 10 به 5/7 و سپس به 5 اتمسفر، متوسط میـزان بازیافت آب  به ترتیب به 3/68، 4/66 و 77/65 % و متوسط میزان حذف نیکل به 92/98، 67/98 و 65/98 %، کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها