بررسی ترسیب کربن پوشش درختی و خاک در دو پارک شهری کوهدشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر

2 دانش آموخته جنگلداری از دانشگاه ملایر

چکیده

زمینه و هدف: افزایش دی اکسیدکربن اتمسفری در سال‌های اخیر منجر به افزایش گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی شده است. ترسیب کربن در پوشش درختی، گیاهی و خاک‌های تحت آن ساده‌ترین و به لحاظ اقتصادی عملی‌ترین راهکار ممکن جهت کاهش کربن اتمسفری محسوب می‌شود لذا این پژوهش به منظور ارزیابی میزان ترسیب کربن پوشش درختی و خاک در دو پارک شهری کوهدشت (پارک شقایق و شهید بهشتی) انجام شد.
روش بررسی: جهت دستیابی به هدف مورد نظر درختان هر دو پارک مورد آماربرداری قرار گرفتند. همچنین نمونه‌های خاکی در دو عمق 0 تا 15 و 15 تا 30 سانتی‌متری از داخل پارک و زمین عاری از پوشش گیاهی مجاور پارک (به عنوان شاهد) جمع‌آوری و برای انجام آنالیزهای مربوطه آماده شدند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد مقدار ترسیب کربن خاک در اعماق 0 تا 15 و 15 تا 30 سانتی‌متری در پارک شقایق و منطقه شاهد آن (به ترتیب 7/106، 65/251، 52/23 و 48/45 تن در هکتار) از پارک شهید بهشتی و منطقه شاهد آن (به ترتیب 93/11، 83/20، 05/32 و 13/53 تن در هکتار) به طور معنی‌داری (P< 0.01) بیشتر بود. تراکم و تنوع در آمیختگی پوشش درختی نیز تاثیر چشمگیری در مقدار کربن ترسیب شده داشت (چنار13/53، کاج مشهد 32/31، کاج تهران 05/32 و اقاقیای توپی 81/12 تن در هکتار). به طورکلی، ترسیب کربن پارک شقایق از پارک شهید بهشتی بیشتر بوده و از جمله دلایل اصلی آن می‌توان به بافت خاک (رسی)، تراکم و تنوع بالای پوشش درختی و همچنین نزدیکی به جاده دسترسی آسفالته اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات