بررسی آگاهی زیست محیطی مدیران و دبیران زن هنرستان های اهواز

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

محیط زیست

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی آگاهی زیست محیطی مدیران و دبیران زن هنرستان های شهر اهواز انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است. نمونه آماری تحقیق شامل 30 مدیر و 60 دبیر زن هنرستان های اهواز است که به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته در زمینه محیط زیست است که بر اساس مؤلفه های شابینا (1999) در 5 بخش طراحی شد. تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون) است که با استفاده از نرم افزار 18SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد آگاهی زیست محیطی مدیران و دبیران در حد متوسط است و آگاهی دبیران از مدیران اندکی بیشتر است. بین آگاهی زیست محیطی مدیران و دبیران تفاوت معنی دار وجود ندارد. بین تحصیلات مدیران و دبیران و آگاهی زیست محیطی ارتباط وجود نداشت. همچنین بین رشته تحصیلی مدیران و دبیران و آگاهی زیست محیطی آن ها تفاوت معنی دار وجود داشت.
نتیجه گیری: آگاهی زیست محیطی مدیران و دبیران در حد متوسط است و در بخش انرژی دارای آگاهی کمی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات