ارزیابی ریسک سلامت انسان ناشی از مصرف گیاهان آلوده به عنصر کادمیوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 مربی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمر

چکیده

کادمیوم یکی از سمی ترین عناصر سنگین است که عمدتا از طریق غذاهای آلوده به آن وارد بدن انسان می‌شود. پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی پتانسیل خطر فلزات سنگین بر سلامت انسان نسبت به بیماری‌های سرطانی و غیر سرطانی از طریق محصولات کشاورزی در تهران انجام شده است. نمونه‌ها 40 نوع گیاه می‌باشند که بر اساس میزان غلظت کادمیوم موجود در اندام گیاهی، پتانسیل خطر (HQ) و میزان ریسک سرطانی و غیرسرطانی بودن مصرف سبزیجات در طول دوره عمر انسان در شهر تهران محاسبه گردید. در بررسی های صورت گرفته، غلطت کادمیوم در اندام های خوراکی گیاه، کاهو بیشترین غلطت و ذرت علوفه ای کمترین غلطت را داشته اند. نتایج نشان داد شاخص (HQ) در تمامی گیاهان کمتر از یک می باشد که حاکی از غیر سرطانی بودن این گیاهان است. همچنین گیاه کاهو با میزان ریسک 2.92E-05 بیشترین تعداد افراد سرطانی در طول دوره عمر در جمعیت تهران را خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات