تعیین شاخص‎های مکان‎یابی و جانمایی بوستان انرژی در منطقه 7 شهر تهران با تلفیق سیستم‫های تصمیم گیری چند معیاره و آنالیز خوشه‫بندی خاکستری‬‬

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران

5 استادیار GIS دانشگاه تهران

چکیده

پارک انرژی، مفهومی نو از گونه پارک‌های زیستی/ صنعتی است که با مقیاس‌های گوناگون برای اهداف متفاوت طراحی و تأسیس می‌شود. این گونه کاربری، از بوستان‌های کوچک که صرفاً آموزش یا آگاه سازی در زمینه انرژی را مورد توجه قرار داده‌اند تا مزارع بزرگ انرژی همچون مزارع فتوولتاییک را شامل می‌شود. امروزه یکی از اهداف بسیار پرطرفدار اینگونه پارک‌ها در سطح شهرها اهداف آموزشی- توریستی است. یکی از مهمترین مسایل در اجرای طرح‌های جدید در شهرها مکان‌گزینی این کاربری‌ها خواهد بود. با توجه به اهمیت شاخص‌های مکانی منتخب در جانمایی بوستان‌های انرژی در راستای مکان‌یابی علمی و بهینه پارک‌های مذکور، در پژوهش حاضر با ملاحظه مبانی علمی و همچنین شرایط مکانی منطقه 7 شهرداری تهران به تعیین شاخص‌های مکان‌یابی بطور جامع و مدون و جانمایی بوستان انرژی آموزشی- توریستی در این منطقه پرداخته شد. پس از بکارگیری روش‌ دلفی، معیارهای پیاده مداری، خوانایی(در معرض دید بودن)، کیفیت کاربری اراضی، اندازه قطعه و کاربری اراضی، فاصله از مراکز خطر، توپوگرافی عوارض طبیعی و انسان ساخت، دسترسی به آب جاری، شاخص‎های اجتماعی، فاصله از مراکز جمعیتی، فاصله از مراکز آموزشی و پژوهشی، قابلیت دسترسی با خودروی شخصی و حمل‌ونقل عمومی بدست آمد و با اجرای تکنیک دیمتل رابطه‌های آن‫ها مشخص شد و میزان اهمیت هریک از آن‫ها با روش Fuzzy-ANP بدست آمد. در پایان با اجرای روش GCA سطح منطقه به سه دسته بسیار مطلوب، با مطلوبیت متوسط و نامطلوب پهنه‌بندی شد و سه بوستان قصر، هلال احمر (شهید منفرد نیاکی) و افرا به عنوان مکان‌های مناسب برای ایجاد بوستان انرژی انتخاب شد. پس از بررسی 3 بوستان انتخاب شده برپایه معیارهای کیفی مطرح شده بوستان قصر به عنوان مکانی مناسب برای این کاربری در سطح منطقه 7 پیشنهاد شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها

موضوعات