برآورد جمعیت ول حفار غربی Ellobius lutescens با استفاده از روش های فاصله ای در شهرستان همدان

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان

2 استاد دانشکده منابع طبیعی کرج

3 دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی اراک

4 دانشگاه عمران و توسعه همدان

چکیده

زمینه و هدف: آگاهی از اندازه جمعیت های جانوران برای مدیریت و حفاظت حیات وحش بسیار مهم و پیشنیاز اصلی مدیریت موثر حیات وحش است گونه ول حفار غربی به دلیل استراتژی خاص حیات مثل زندگی زیرزمینی، کمتر مورد توجه متخصین بوده است و با توجه به اینکه یکی از اطلاعات اولیه و مورد نیاز برای مدیریت حیات وحش برای هر گونه، تعیین فراوانی آن است، لذا به همین منظور به برآورد جمعیت ول حفار پرداخته شده است.
روش بررسی: در این پژوهش از دو روش فاصله ای (روش T مربع و روش پیت و رایپلی) استفاده شده است. این روش ها نیازمند استفاده از پلات، کوادرات و نشانه گذاری افراد نیستند، و به عنوان روش های بدون پلات مشهوراند.همچنین برای تعیین اندازه نمونه از روش سیبر(1982) استفاده شده است و برای تعیین طول کلی ترانسکت ها از فرمول بارنهام و همکاران (1980) و از نرم افزار Ecological Methodology استفاده گردیده است.
یافته ها: در روش T مربع با اندازه نمونه 27=n، میزان تراکم 56 فرد در هکتار محاسبه شد، که با سطح احتمال 95% دارای بازه ای در حدود 38.44 تا 63.8 (0.0039=S.E ) می باشد. در روش پیت و رایپلی، با اندازه نمونه 27=n، میزان تراکم ول حفار غربی 49 فرد در هکتار محاسبه شده که در سطح احتمال 95% دارای بازه ای در حدود 45.2 تا 52.6 (0.00076 = S.E)می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به تجمیع نتایج اخذ شده از این تحلیل ها، جمعیت ول حفار به طور متوسط 50 فرد در هر هکتار برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات