پهنه بندی صنعتی استان همدان با استفاده از روشهای AHP و Weighted Overlay (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

2 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

10.22034/jest.2018.11143

چکیده

زمینه و هدف: توسعه صناع و توجه به مسائل زیست محیطی محتمل، همچنین استفاده بهینه و پایدار از همه امکانات پهنه سرزمین در راستای مکانیابی بهینه با توجه به توان اکولوژیکی منطقه یکی از موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر مورد توجه بخش مدیریت محیط زیست قرار گرفته است. این تحقیق سعی دارد تا با ارزیابی توان منطقه و پهنه‌بندی مناسب کاربری صنایع پتروشیمی در جهت برنامه‌ریزی و ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای با توجه به قابلیتها و شرایط زیست محیطی به مکانیابی مناسب کاربری صنایع مذکور بپردازد. روش بررسی: در این تحقیق، پس از تعیین پارامترهای اکولوژیکی و غیراکولوژیک لازم جهت آنالیز، نسبت به وزن‌دهی این فاکتورها با استفاده از روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی اقدام گردید. سپس نوزده لایه اطلاعاتی (کاربری اراضی، شیب، هیدرولوژی، جهت دامنه، ارتفاع از سطح دریا، اقلیم، دانه‌بندی خاک، عمق خاک، فرسایش خاک، فاصله از فرودگاهها، فاصله از شهرها، فاصله از روستاها، فاصله از جاده‌ها و بزرگراهها، فاصله از سدها و تالابهای اصلی، فاصله از مناطق حفاظت شده، فاصله از صنایع، فاصله از گسل، فاصله از خطوط برق، فاصله از خطوط نفت و گاز)، در محیط GIS ، به روش، رویهم گذاری وزنی (Weighted Overlay) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت..

یافته ها: از نتایج حاصل از این تحقیق این طور استنباط می شود که شهرستانهای شمالی و غربی استان ( کبودرآهنگ، فامنین، رزن و اسدآباد) به لحاظ ویژگیهای اکولوژیکی، به ‌نسبت دارای شرایط بهتری بوده و بایستی در اولویت اول برنامه‌ریزی قرار گیرند. لذا؛ در صورتیکه در توسعه صنعت پتروشیمی استان، بودجه و امکانات در حد بهینه و مطلوب مهیا باشند؛ می‌توان جهت برنامه-ریزی‌های آتی توسعه صنعت در این شهرستانها اقدام نمود. نتایج این تحقیق به سیاستگذاران و تصمیم گیران کمک خواهد کرد تا بتوانند بر اساس آنها برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

2- استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران*(مسئول مکاتبات)

3- دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

1- MSc Student, Department of Environment, School of Basic Sciences, Islamic Azad University Hamedan Branch, Hamedan, Iran.

2-Assistant Professor, Department of Environment, School of Basic Sciences, Islamic Azad University Hamadan Branch, Hamadan, Iran.* (Corresponding author).

3-Associate Professor, Department of Environment, School of Basic Science, Islamic Azad University Hamedan Branch, Hamedan, Iran.

 

 

 

1- Delphi

 1. Mahdi Poor, F., 2007. A Model For Site Selection Based on Multi-Criteria Decision-Making Methods in GIS. Mapping Magazine, vol. 18: 20-29
 2. Witlox, F.,2007. MATISSE:A Relational Expert For Industrial Site Selection. Expert Systems With Applications, vol. 24(1): 133-144.
 3. Ebadi, H., Shad, R., Valadanzoej, M., Vafaeinezhad, A., 2004. Evaluation of Indexing Overlay, Fuzzy Logic and Genetic Algorithms Methods for Industrial Estates Site selection in GIS Environment. International Congress for Photogrammetry and Remote Sensing, Istanbul, Turkey, July (2004).
 4. Eskanian, A  and Khosro Beygi, A., 2008. Site Selection of Establishment and Construction of Petrochemical Units Using GIS. The First Conference of Petrochemical In Iran, Tehran, Iran
 5. Dudukovic, J., Stanojevic, M., Vranes, S., 2005. Decision Aid for Sustainable Industrial Siting. Serbia & Montenegro, vol. 2(3): 22-24.
 6. Ruiz Puente, C., Diego, M., Ortiz, J., Hernando, M., Hernaez, P., 2007. The Development of a new methodology based on GIS and fuzzy logic to locateSustainable industrial areas, 10th AGILE International Conference on GeographicInformation, Science Aalborg University, Denmark, July (2007).
 7. Current, J, Min H and Schilling D. 1990. Multi objective analysis of facilitylocation decision. European journal of operational research, vol. 49(3): 295-307.
 8. Jafari, Hamid Reza And Karimi Saeed., 2004. Industrial Site Selection in Qom Province Using Geographic Information System. Journal of  Environmental Studies, vol. 31 (37): 45-72.
 9. Asghari Poor Dasht Bozorg, Nezam.,Servati, Mohammad Reza., Azimi, Farideh., and Zaheri Abdeh Vand, Zeynab., 2011. Appropriate Areas Site Selection for Flood Spreading for Artificial Nutrition in Northern Andimeshk. Territory, vol. 8(32): 99- 112
 10. Peter, H.S.R., Max, B., Ahmed, A.H., Maha AS., Mohamed, N. E.D., 2011, Application of  the overlay weighted model and Boolean logic to determine the best locations for artificial recharge of groundwater. Journal of Urban and Environmental Engineering, vol. 5(2): 57-66.
 11. Hamedan Province Planning Program Studies, 2011. Assistance  of  Research and Technology Bu-Ali Sina University. Ferdowsi Printing
 12. Saaty,T.L., 1977. A Sailing Methods for Priorities in Hierarchical Structures, Journal of Mathematical psychology, vol. 15: 231-281.
 13. .Peter, H.S.R., Max, B., Ahmed, A. H., Maha, A S., Mohamed, N. E.D., 2011. Application of the Overplay Weighted Model And Boolean Logic to Determine The Best Locations for Artificial Recharge of Groundwater. Journal of Urban and Environmental Engineering, vol. 5(2): 57-66.
 14. Mokhtarian, m.n,. Hadi-Vencheh,a., 2012. A New Fuzzy TOPSIS Method Based on Left and Right Scores: An Application for Determining an Industrial Zone for Dairy Products Factory. Applied Soft Computing, vol. 12: 2496–2505
 15. Reisi Marzieh and Soffianian Alireza, 2010. Industrial Site Selection Using Geographic Criteria Case Study: Isfahan City. Geographical Researches Quarterly Journal, vol. 25(99): 115-134.