تجمع زیستی عناصر نیکل، سرب، کادمیوم و روی در عضله ماهیان شوریده (Otolithes ruber)، حلوا سیاه (Parastromateus niger)، شیر (Scomberomorus commerson) و کوتر (Sphyraena jello) دریای عمان (چابهار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته آلودگی های محیط زیست دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد دانشکده محیط ‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

5 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اهواز، ایران

چکیده

این تحقیق در سال 1392 به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین نیکل، سرب، کادمیوم و روی در عضله ماهیان شوریده (Otolithes ruber)، حلوا سیاه (Parastromateus niger)، شیر (Scomberomorus commerson) و کوتر (Sphyraena jello) خلیج چابهار در فصول بهار، تابستان و پاییز انجام شد.
در این تحقیق 96 نمونه ماهی از دریای عمان (خلیج چابهار) از دو منطقه ساحلی و دریایی صید شد. جهت استخراج فلزات از بافت‌های مورد مطالعه، از روش هضم مرطوب استفاده شد و تعیین غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمیYounglin AAS8020 صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17 انجام شد.
بالاترین میزان کادمیوم در ماهی حلوا سیاه منطقه دریایی در فصل تابستان (02/0±0450/0 میلی‌گرم در کیلوگرم) به دست آمد. پایین ترین میزان کادمیوم در ماهی شوریده و کوتر در منطقه دریایی در فصل بهار و پاییز (00/0±0125/0 میلی‌گرم در کیلوگرم) بود. بالاترین و پایین ترین میزان سرب در ماهی شوریده در منطقه ساحلی (03/0±0525/0 میلی‌گرم در کیلوگرم) و ماهی حلوا سیاه در منطقه دریایی (00/0±0100/0 میلی‌گرم در کیلوگرم) در فصل پاییز محاسبه شد. بالاترین میزان نیکل در ماهی کوتر منطقه ساحلی در فصل تابستان (83/2±1800/4 میلی‌گرم در کیلوگرم) و پایین ترین میزان این فلز در ماهی شیر در دو منطقه ساحلی و دریایی در فصل بهار (00/0±0125/0 میلی‌گرم در کیلوگرم) بود. بالاترین و پایین ترین میزان روی در ماهی کوتر در منطقه دریایی (25/0±5450/0 میلی‌گرم در کیلوگرم) و ماهی شیر در منطقه ساحلی (00/0±0150/0 میلی‌گرم در کیلوگرم) در فصل تابستان به دست آمد.
میزان فلز کادمیوم، سرب و روی در مقایسه با آستانه استانداردهای جهانی سازمان غذا و کشاورزی، سازمان بهداشت جهانی، وزارت کشاورزی ـ شیلات انگلستان و انجمن ملی بهداشت و سلامت استرالیا و سازمان غذا و داروی امریکا پایین‌تر بود. غلظت نیکل در عضله ماهی کوتر در مقایسه با استانداردهای جهانی بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات