بررسی تاثیر پارامترهای ژئومورفیک وهیدرولوژیک در آلودگی آب ارتفاعات جغتای (با تاکید برآرسنیک)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیار گروه اقلیم و ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی ، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

چکیده
آلودگی آب ها به عنصر سمی آرسنیک دارای دو منشأ زمین زاد و بشر زاد می باشد. وجود لایه ها و واحدهای زمین شناسی غنی از آرسنیک محلول در آب می تواند سبب آلودگی آب های زیر زمینی و سطحی شود. بالا بودن غلظت آرسنیک از حد مجاز آن در آب 10 میلی گرم در لیتر، می تواند موجب اختلالاتی در سلامتی انسانها و همچنین بروز سرطان شود.. در این تحقیق از منابع آب سطحی و زیرزمینی در 10 ایستگاه واقع در دو یال شمالی و جنوبی ارتفاعات جغتای در اردیبهشت ماه 1393 نمونه برداری انجام شد .سپس نمونه ها برای آنالیز به آزمایشگاه آنالیز شیمی دانشگاه فردوسی مشهد ارسال شد و با استفاده از روش طیف سنج جذب اتمی آنالیز های مورد نظر انجام گرفت و معلوم شد که غلظت آرسنیک در نمونه های انتخابی در حد مجاز می باشد و لیکن نوسا ناتی در میزان آرسنیک محلول در آب مشاهده می شود که بر این اساس می توان نتیجه گرفت اولا" لیتولوژی منطقه درکیفیت آب توانسته تاثیر بگذارد، بطوریکه غلظت آرسنیک در نمونه ها بین1/9 تا 6/7 میلی گرم درلیتر متغیر است ؛ ثانیا"جهت شیب لایه زمین شناسی بر میزان آلودگی آب به آرسنیک تاثیر داشته است و براین اساس بیشترین غلظت آرسنیک در دامنه شمالی و در جهت شیب لایه زمین شناسی ثبت شده است؛ ثالثا"میزان آرسنیک محلول در آب با pH آب رابطه مستقیمی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات