تعیین و تشخیص خودکار تاج درختان بلوط ایرانی به کمک الگوریتم حداکثر فیلتر محلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج

2 عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

3 استادیار، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه تصاویر سنجش از دوری فرصت مناسبی را جهت تجزیه و تحلیل خودکار مشخصه های جنگل فراهم می کنند. این پژوهش با هدف ارزیابی نتایج بکارگیری الگوریتم خودکار حداکثر فیلتر محلی برای تعیین مساحت تاج و تشخیص تاج تک درختان بلوط ایرانی بر روی تصاویر هوایی UltraCam-D در مقایسه با روش تفسیر بصری بر روی این تصاویر و اندازه گیری زمینی، انجام شد.
روش پژوهش: مساحت تاج 100 اصله درخت، انتخاب شده به صورت تصادفی و قابل تشخیص در عرصه جنگل و تصویر هوایی، به روش تفسیر بصری بر روی تصویر هوایی، اندازه گیری، محاسبه و به عنوان مساحت واقعی در نظر گرفته شد. در روش آماربرداری زمینی، مساحت تاج و تعداد پایه هر کدام از درختان مذکور اندازه گیری و ثبت شد. سپس الگوریتم حداکثر فیلتر محلی با برنامه نویسی در محیط نرم افزار Matlab R2014b جهت تعیین مساحت و تشخیص تعداد قله‌های تاج بر روی تصویر مذکور اعمال شد.
یافته‌ها: با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، اختلاف معنی داری بین میانگین سطح تاج حاصل از این روش ها مشاهده نگردید. درصد RMSE جهت برآورد دقت الگوریتم حداکثر فیلتر محلی و روش زمینی نسبت به روش تفسیر بصری به ترتیب 82/5 درصد و 08/6 درصد بدست آمد. همچنین صحت کلی و ضریب کاپا در ارتباط با برآورد دقت الگوریتم حداکثر فیلتر محلی جهت تشخیص تعداد قله تاج درختان به ترتیب 64 درصد و 59 درصد بدست آمد.
نتیجه گیری: استفاده از الگوریتم حداکثر فیلتر محلی جهت تعیین و تشخیص تاج بلوط ایرانی و به دنبال آن بررسی وضعیت شاخه زادی این درختان قابل توصیه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات