ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توسعه شهری شهرستان مشکین‌شهر با استفاده از رویکرد فازی-تحلیل سلسله مراتبی و GIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

زمینه و هدف:امروزه بسیاری از شهرهای کشور ما با توجه به گسترش نامحدود و بدون برنامه خود سبب دست‌اندازی به محیط‌های طبیعی و از بین بردن آن‌ها شده ‌اند. در این زمینه ارزیابی توان اکولوژیک می‌تواند گامی موثر در جهت برنامه‌ریزی استفاده درست از سرزمین باشد. در این پژوهش شهرستان مشکین‌شهر استان اردبیل به دلیل اینکه در معرض مخاطرات زیست‌محیطی قرار گرفته، جهت ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری انتخاب شد.
روش بررسی:برای اینکار با در نظر گیری معیارهای اصلی شیب، ارتفاع، جهت شیب، فاصله از راه ارتباطی، فاصله از گسل‌های فعال، فاصله از رودخانه، کاربری اراضی، اقلیم و فاصله از سکونتگاههای شهری، وزن‌دهی به معیارها با روش تحلیل سلسله مراتبی و استانداردسازی با روش فازی انجام و در ادامه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی لایه‌ها با فرایند ترکیب خطی وزنی رویهم گذاری شده و نقشه تناسب توسعه شهری تهیه شد.
یافته‌ها: :بر اساس نتایج بدست آمده،درصد شیب و دسترسی به راه ارتباطی از تأثیر بیشتری در ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری در شهرستان برخوردار است.همچنین نتایج نشان داد که 99/584 کیلومتر مربع (62/15%) از سطح منطقه فاقد تناسب، 24/946 کیلومتر مربع (26/25%) دارای تناسب متوسط، 86/1809 کیلومتر مربع (33/48%) دارای تناسب زیاد و 6/403 کیلومتر مربع (77/10%) دارای تناسب خیلی زیاد برای توسعه شهری است.
بحث ونتیجه‌گیری:بر اساس نتایج قسمت‌های مرکزی شهرستان مشکین‌شهر از بیشترین پتانسیل برای توسعه شهری برخوردار است و سایر قسمتهای شهرستان با اجرای فرآید آمایش سرزمین بهتر است به کاربری دیگری تعلق گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات