بررسی راندمان مصرف انرژی در فرایند تولید بیودیزل به روش های مرسوم، فراصوت و ریزموج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه اراک

چکیده

زمینه و هدف: بیلان انرژی یک ابزار مناسب برای تخمین شدت و مقبولیت محیطی محصولات تولیدی با توجه به مصرف سوخت های فسیلی و تخمین انرژی برگشتی محصولات می باشد. در این تحقیق نسبت و راندمان نهاده-ستانده‌ی انرژی در تولید بیودیزل از پسماند روغن‌های خوراکی به روش های مرسوم، فراصوت و ریز موج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه انرژی نهاده هایی همچون نیروی انسانی، پسماند روغن خوراکی، الکل (متانول)، کاتالیست (KOH)، الکتریسیته و انرژی ماشین تولید بیودیزل و انرژی خروجی شامل: بیودیزل، گلیسرول، اضافات الکل، آب، صابون، مونوگلیسرید و دی گلیسیرید برای محاسبه بازده انرژی، محاسبه شد
یافته ها و نتیجه گیری: در این تحقیق نسبت و راندمان نهاده-ستانده‌ی انرژی در تولید بیودیزل از پسماند روغن‌های خوراکی به روش های مرسوم، فراصوت و ریز موج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. انرژی مصرفی برای تولید هر لیتر بیودیزل در روش های فراصوت، ریزموج و مرسوم به ترتیب 33/73، 35/75 و 34/39 مگاژول بدست آمد. در تولید بیودیزل راندمان مصرف انرژی برای روش های فراصوت، ریزموج و مرسوم به ترتیب 1/49، 1/37 و 1/32 برآورد شد. در مقایسه بین سه روش مذکور روش استفاده از پرتودهی فراصوت با عملکرد و راندمان انرژی بالاتر در مقایسه با روش های دیگر مورد تحقیق بهترین روش برآورد شد، همچنین شاخص تجدیدپذیری نیز در روش استفاده از پرتودهی فراصوت با 75% از کل انرژی ورودی بالاترین مقدار را در مقایسه با روش های دیگر داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات