مقایسه عملکرد مدل های شبکه های بیزین و برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی جریان روزانه رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه ماربره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

2 دانشجو

چکیده

زمینه و هدف: شبیه سازی جریان رودخانه به عنوان اولین و مهمترین گام جهت کنترل سیلاب در مدیریت منابع آب می باشد. روش بررسی: در این تحقیق جریان روزانه رودخانه ماربره واقع در استان لرستان، با استفاده از شبکه بیزین و برنامه ریزی بیان ژن مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس ترکیب های مختلفی از پارامترهای بارندگی، دما و رواناب، طی دوره آماری (1380-1394) بعنوان ورودی و پارامتر رواناب در دوره مورد نظر بعنوان خروجی بررسی گردید. معیارهای ضریب همبستگی، ریشه میانگین مربعات خطاو ضریب نش ساتکلیف جهت ارزیابی و نیز مقایسه عملکرد روش ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصله نشان داد ساختارهای ترکیبی با استفاده از روش های هوشمند مورد بررسی توانسته در شبیه سازی جریان رودخانه نتایج قابل قبولی ارائه نماید. مقایسه هر دو روش نشان داد از لحاظ دقت، مدل برنامه ریزی بیان ژن با ضریب همبستگی (991/0)، جذر میانگین مربعات خطا(m3/s 007/0)و ضریب نش ساتکلیف(984/0) در مرحله صحت سنجی در اولویت قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری:در مجموع نتایج نشان داد که مدل برنامه ریزی بیان ژن توانایی بالایی در تخمین مقادیر کمینه و میانی و نیز همبستگی قابل قبولی با مقادیر مشاهداتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات