کاهش مصرف کودهای نیتروژنه با فن آوری کلروفیل متر به منظور تولید محصول سالم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران.

2 استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: کاربرد نیتروژن به میزان بیش از نیاز گیاه باعث آلودگی منابع آب، خاک و گیاه می‌شود. از راهکارهای مناسب در تعیین مقدار صحیح و به موقع کود نیتروژنی استفاده از دستگاه کلروفیل متر است. هدف از اجرای این پژوهش کاهش مصرف کودهای نیتروژنی و جلوگیری از کاهش شستشوی نیترات و ورود آن به منابع آب‌های زیرزمینی است.
روش بررسی: با استفاده از سنجش کلروفیل در برگ، آزمایشی با استفاده از 6 تیمار کود نیتروژنی شامل:50 ،150،100 ،200 ،250 و 300 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار ، دو مکان و به مدت یک سال اجرا شد.
در مرحله ساقه‌دهی، کلروفیل موجود در برگ‌های پرچم گندم با استفاده از دستگاه کلروفیل‌متر قرائت شد. با در نظر گرفتن عدد 45
به‌عنوان مرجع، مقادیر کود سرک نیتروژن در مرحله ساقه‌دهی محاسبه و در صورت نیاز در اختیار کرت‌های آزمایشی قرار گرفت.
یافته ها: با توصیه سرک کود نیتروژنی با کاربرد دستگاه کلروفیل متر، غلظت نیترات را در خاک و گیاه کاهش یافت. در این پژوهش
در توصیه سرک کود نیتروژنی صرفه‌جویی شد به‌طوری که در تیمارهای کاربرد 250 و 300 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنی به ترتیب 25 و 21 درصد بود.
نتیجه گیری: با کاربرد دستگاه کلروفیل‌متر در توصیه سرک کود نیتروژنی در گندم، می‌توان در میزان مصرف صرفه جویی‌های
قابل ملاحظه‌ای به‌دست آورد. این امر سبب تولید محصول سالم با نیترات کم‌تر و جلوگیری از ورود نیترات به آب‌های زیرزمینی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات