بهبود ثبات نوری نخ پشمی رنگ رزی شده با رنگ زای طبیعی جاشیر توسط عصاره رزماری با تاکید بر رویکرد حفظ محیط زیست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فرش/دانشگاه کاشان

2 عضو هیات علمی و دانشیار/دانشگاه کاشان

3 عضو هیات علمی و استادیار/ دانشگاه کاشان

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: یکی از عوامل مخرب اصلی در رنگ‌پریدگی الیاف رنگی، پرتوهای فرابنفش با انرژی زیاد است که موجب شکستن پیوندهای شیمیایی و تجزیه نوری ساختارهای آلی می‌گردد. امروزه به دلیل اثرات نامطلوب آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی، تمایل به استفاده از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی که اﺳﺘﻔﺎده از آن‌ها ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﺮای محیط زیست ﺑﺎﺷﺪ، یا مضرات حاصل کم تر از آنتی ‌اکسیدان‌های سنتزی باشد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. هدف از این تحقیق استفاده از عصاره رزماری با ویژگی آنتی‌اکسیدانی و دوست‌دار محیط زیـست به عنوان کاربرد نوین جهت محافظت الیاف در برابر پرتوهای فرابنفش می‌باشد.
روش بررسی: در این پژوهش عوامل زمان تابش نور و غلظت آنتی‌اکسیدان با استفاده از عصاره رزماری بهینه‌‌سازی شد. سپس مشخصه‌های رنگی نمونه‌های پشمی رنگ رزی شده تحت سیستمCIE (L*a*b*) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت و با مقادیر تغییر رنگ E∆ بیان شد. در نهایت تغییرات فیزیکی الیاف خام و عمل شده با آنتی‌اکسیدان طبیعی (عصاره رزماری) بعد از رنگ رزی با استفاده از تست SEM بررسی شد.
یافته‌ها: در تمامی موارد، استفاده از آنتی‌اکسیدان‌ تا حدودی باعث بهبود نسبی در خواص حفاظتی نمونه‌ها در برابر پرتوهای فرابنفش شد. برای نمونه‌های عمل شده با عصاره رزماری غلظت 0۱/0 و ۰۳/۰ بهترین عمل کرد را در ثبات نشان داد.
نتیجه‌گیری: به طورکلی با توجه به نتایج می‌توان گفت که امکان مطالعه در زمینه جاذب‌های طبیعی به دلیل خصوصیات محیط زیستی ، صرفه اقتصادی و در دسترس بودنشان، به منظور پیشرفت و توسعه کاربرد این مواد و جلوگیری از آلودگی محیط زیست مهم و اساسی می‌باشد و باید به آن توجه شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات