راهکارهای استراتژیک و کاربردی جهت مدیریت مبتنی بر تولید پاک‌تر در صنعت داروسازی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت محیط زیست، گروه محیط زیست، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استاد یار گروه محیط زیست، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22034/jest.2017.31326.3966

چکیده

صنایع داروسازی بخشی از صنایع شیمیایی محسوب می شوند که پتانسیل بالقوه انتشار آلودگی به محیط زیست را دارد. ترویج تولید پاکتر ، اهمیت ویژه ای برای بهبود عملکرد زیست محیطی و زنجیزه تامین شرکتهای داروسازی و فرهنگ مربوط به محیط زیست در جامعه دارد. هدف این پژوهش ارائه راهکارهای استراتژیک و کاربردی جهت مدیریت مبتنی برتولید پاکتر در صنعت داروسازی بوده که با مطالعه موردی شرکت پارس دارو که جزء باسابقه ترین شرکتهای داروسازی درایران و در نظر گرفتن موقیعت مکانی واقع در بافت شهر تهران که اهمیت ویژه ای دارد انجام شده است که با استفاده از تکنیک سوات درچهار مرحله ی تعیین چشم اندازه و ماموریت ،ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ، تطبیق و مقایسه عوامل داخلی و خارجی ماتریس سوات و تصمیم گیری ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی براساس مقایسه استراتژی های مختلف و اهمیت آنها برای اجرا تعیین شده است . با توجه به یافته های بدست آمده استراتژی تهاجمی در سه استراتژی ، که اولین استراتژی برنامه مستمر یکپارچه و پیشیگرانه برای محصولات ، فرایندها و خدمات به منظور افزایش کارایی سازگار با محیط زیست ، دومین استراتژی ترویج شیوه ها و تکنیکهای مصرف پایدار و سومین استراتژی تشکیل کارگروه اجرایی تولید پاکتر به منظور آموزش و ترویج فرهنگ تولید پاکتر در شرکت پارس دارو تعیین شد که براساس ارزیابی مجموعه نمرات استراتژی تهاجمی تولید پاکتر در ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ، استراتژی تشکیل کارگروه اجرایی تولید پاکتر به منظور آموزش و ترویج فرهنگ تولید پاکتر جهت دستیابی به مزایای رقابتی تولید پاکتر به عنوان بهترین استراتژی انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات