مطالعه شاخص های آلودگی صدا و خصوصیات آکوستیکی بنای مدارس شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

صدا یکی از مصادیق آلودگی محیط زیست است که می‏تواند باعث آزار و ناراحتی شهروندان و محدود نمودن کارایی شاغلان گردد. مدارس به عنوان یکی از اماکن پر اهمیت، ضرورت دارد به لحاظ آلودگی صدا مورد بررسی قرار گیرد. زیرا شرایط آکوستیکی ضعیف می تواند اختلالاتی در محاوره و تمرکز دانش‏آموزان به وجود آورد و بر یادگیری آن ها تاثیر نامطلوب داشته باشد.
 در مطالعه حاضر که در سال 1383 انجام یافته است، نمونه‏ای شامل 90 مدرسه در سطح شهر تهران به صورت تصادفی در سه مقطع تحصیلی انتخاب گردید و در آن ها 103 پارامتر صوتی، سازه‏ای و غیر سازه‏ای مؤثر بر آلودگی صدا مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام محاسبات فنی لازم بر روی داده‏ها، در نهایت 158 داده برای هر مدرسه در محیط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج تحقیق نشان داد که که میانگین تراز معادل فشار صوت در کلاس درس مدارس مورد مطالعه در ساعت تدریس  dB(A)54/6 ± 98/71 بوده است. میانگین سطح موثر جذب صوتی کلاس ها 086/2 ± 55/4 سابین متر مربع و میانگین زمان بازآوایی آن ها 79/0 ± 65/3 ثانیه بوده است. میانگین شاخص افت انتقال صدا برای دیوارهای سمت پنجره (بیرون) dB 37/2 ± 50/26 و برای سمت راهرو و کلاس های مجاور dB 26/2 ± 72/29 بوده است. نتایج همچنین نشان داد که 6/70% از کلاس ها در شرایط غیر مجاز صدای زمینه بوده اند و در 1/61% از کلاس ها نیز تراز فشار صوت از حد مجاز بالاتر بوده است. 99% دیوارهای سمت پنجره و 100% دیوارهای سمت راهرو و کلاس های دیگر فاقد توان عایق سازی صوتی مورد نیاز بوده‏اند.
تحلیل نتایج نشان داد که منابع داخل بنا علت اصلی بالا بودن آلودگی صدا بوده است. اصلاح آکوستیکی بنا برای مدارس موجود شامل: افزایش سطح مؤثر جذب کلاس ها از طریق استفاده از تایل های آکوستیکی در سقف و کنترل نشتی درب ها و پنجره ها و آموزش دانش آموزان از راه های پیشنهادی برای کاهش بار آلودگی صدا برای این مدارس می باشد. برای مدارسی که در آینده احداث خواهند شد نیز مکان یابی و طراحی مبتنی بر کنترل صدا ضروری به نظر می‏رسد

کلیدواژه‌ها