اثر آلودگی نیتراته برمیزان فیلتر کردن و عمل بلع دافنی ماگنا (Daphnia magna)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه کشاورزی گنبد

10.22034/jest.2017.11098.1965

چکیده

زمینه و هدف : هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات سطوح تحت کشنده نیترات ( No3 ) بر نرخ فیلتراسیون و بلعیدن جلبک Chlorella sp توسط گونه زئوپلانکتون آب شیرین Daphnia magna می باشد.
روش بررسی : بر اساس میزان Lc50 24 ساعته نیترات در تحقیقات قبلی، 5 غلظت نیترات ( LC 502/1، 4/1، 6/1، 10/1، 20/1) برای مطالعات تغذیه انتخاب شد. استوک جلبک Chlorella sp طبق روش گیلارد کشت داده شد و به عنوان غذا در همه آزمایش ها ، مصرف شد. تراکم جلبک در همه ظروف آزمایش cell/ml 105 × 5 بود. بشرها در تاریکی و شرایط مشخص قرار گرفتند و به موجودات آزمایش اجازه داده شد که به مدت 5 ساعت تغذیه کنند . پس از آن غلظت نهایی غذا با استفاده از لام هماسیتومتر نئوبار اندازه گیری شد.
یافته ها : نرخ فیلتراسیون دافنیا ماگنا از μL/ind/h 1833.15 در شاهد به 1756.82، 1679.82، 1319.82، 913.15و 619.82μL/ind/h و همچنین نرخ بلعیدن از cell/ind/h 1003.15در شاهد به 960.95، 893.17 ، 647.85، 391.15 و 224.52 cell/ind/h در غلظت های 12.8، 25.7، 42.9، 64.4، 128.8 میلی گرم بر لیتر نیترات به ترتیب، کاهش یافت.
بحث و نتیجه گیری : بر اساس نتایج مطالعه حاضر و مقایسه با سایر مطالعات صورت گرفته در رابطه با رفتار تغذیه ای دافنیا ماگنا، می توان بیان کرد که آلودگی نیتراته بر رفتار تغذیه ای دافنیا ماگنا تاثیر گذار است و با افزایش غلظت های تحت کشنده نیترات در شرایط آزمایشگاهی، نرخ فیلتراسیون و بلعیدن کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات