بررسی روند تغییرات پوشش اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی، تحت واحد کتالان)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار، گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران

3 استادیار، گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، مرکز قم

4 کارشناس ارشد، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران

10.22034/jest.2018.10379.1910

چکیده

چکیده
زمینه وهدف:
استفاده و مدیریت بهینه یک سرزمین نیازمند اطلاعات بهنگام و درست می‌باشد. یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در مدیریت منابع طبیعی، نقشه‌های پوشش اراضی است. هدف از انجام این پژوهش، تهیه نقشه‌های پوشش اراضی منطقه کتالان برای بررسی تغییرات صورت گرفته طی 12 سال گذشته می‌باشد.
روش بررسی:
در انجام این تحقیق داده‌های ماهواره لندست سنجنده OLI سال 2013 و سنجنده ETM سال 2001 به‌کارگرفته شد و پس از انجام تصحیحات لازم بر روی تصاویر، از GPS و نقشه‌های توپوگرافی به منظور بازدید صحرایی منطقه و برداشت نقاط تعلیمی، استفاده شده‌است. نقشه‌های پوشش اراضی با استفاده از روش‌ طبقه‌بندی نظارت‌شده با الگوریتم حداکثر احتمال تهیه گردید.
یافته‌ها:
بر اساس نتایج به‌دست آمده، منطقه مورد مطالعه دارای 6 طبقه شامل: اراضی زراعی آبی، اراضی زراعی دیم، اراضی زراعی رها شده، رخنمون سنگی، مرتع و معدن می‌باشد. دقت کلی و ضریب کاپا برای نقشه پوشش اراضی سال 2013، به ترتیب برابر 86.11% و 0.82 و برای سال 2001 به ترتیب برابر با 78.26% و 0.71 به‌دست آمد.
بحث و نتیجه‌گیری:
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اراضی زراعی، اراضی رها شده و طبقه مرتع از سال 2001 نسبت به سال 2013 به ترتیب 1.84% و 1.30% و 1.21% افزایش سطح داشته‌‌است و کلاس اراضی زراعی دیم و برونزد سنگی به ترتیب 5.19% و 0.41% کاهش یافته‌است. همچنین طبقه معدن در سال 2001 وجود نداشته و در سال 2013، 49.3939 هکتار معادل 1.36 درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاص داده‌‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات