بررسی اثرات حاشیه ای جاده های جنگلی بر برخی از شاخص های رشد و میزان کلروفیل برگ درختان دارمازو (Quercus infectoria Oliv.) در منطقه شوی شهرستان بانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر

2 دانش آموخته جنگلداری

10.22034/jest.2018.20432.2945

چکیده

زمینه و هدف: جاده‌سازی در جنگل تغییراتی را در شرایط میکروکلیمایی و بیولوژیکی حاشیه جاده‌ها به وجود می‌آورد که این تغییرات منجر به پیامدهای مثبت و منفی می‌شود. در این تحقیق برای ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی جاده‌سازی شاخص سطح ویژه برگ، رطوبت نسبی برگ‌ها، میزان کلروفیل‌های a، b و کاروتنوئیدهای برگ‌ها و همچنین میزان آلودگی برگ‌ها ناشی از گرد و غبار در جنگل شوی شهرستان بانه مورد مطالعه قرار گرفت.
روش بررسی: به منظور انجام این تحقیق یک جاده خاکی پر ترافیک عبوری از این جنگل‌ها انتخاب و سه ترانسکت به فاصله 100 متری هم عمود بر جاده در دو طرف آن پیاده شدند. در طول ترانسکت‌ها، در فواصل مختلف از جاده (0، 50 و 100 متر) نمونه برگ‌های دارمازو جمع‌آوری شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که شاخص سطح ویژه برگ و درصد رطوبت نسبی برگ‌ها در فاصله 50 متری بیشتر بود (به ترتیب 25/83 سانتی‌متر مربع بر گرم و 14/54 درصد) که البته این مقادیر اختلاف معنی‌داری با فاصله صفر نداشتند. همچنین مقادیر کلروفیل a و b در فاصله صفر (به ترتیب 01/2 و 97/0 میلی‌گرم بر گرم وزن تر) و کاروتنوئیدها در فاصله 50 متری جاده بیشترین مقدار را داشت که البته این مقدار (15/0 میلی‌گرم بر گرم وزن تر) اختلاف معنی‌داری با فاصله صفر نداشت. نتایج بررسی میزان گرد و غبار ناشی از تردد وسایط نقلیه حاکی از افزایش آلودگی برگ‌ها در حاشیه جاده بود (845/0 گرم).
نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج این تحقیق از نظر مشخصه‌های رشد و آلودگی برگ‌ها به ترتیب پیامدهای مثبت و منفی جاده‌سازی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات