پیش بینی جذب سطحی فنل از فاضلاب با خاک اره با استفاده از روش های هوشمند

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 هیات علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/jest.2018.11310.1989

چکیده

زمینه و هدف: حضور فنل و مشتقات آن در آب و فاضلاب به دلیل خطراتی که بر روی سلامت انسان و محیط زیست دارد، به عنوان یک نگرانی عمده محسوب می‌شود. به دلیل سمی بودن فنل حتی در غلظت‌های کم و همچنین به دلیل اینکه حضور آن در منابع طبیعی آب می‌تواند سبب شکل‌گیری ترکیبات جانبی فرآیندهای گندزدایی و اکسیداسیون شود، این ماده یکی از شایع‌ترین مواد آلی آلاینده آب می‌باشد. در مطالعه حاضر فرآیند جذب سطحی فنل از فاضلاب توسط جاذب خاک اره با استفاده از روش‌های هوشمند شبیه‌سازی شده است.
مواد و روش ها: تکنیک‌های هوشمند شبکه پرسپترون چندلایه، شبکه برپایه توابع شعاعی و ماشین بردار رگرسیونی جهت شبیه‌سازی استفاده شده است. جهت طراحی ساختار شبکه‌ها از 125 مجموعه داده تجربی استفاده شده است. معیارهای ارزیابی و توقف شبکه شامل %AARE و R^2 می‌باشند که برای هر سه مدل محاسبه شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که مدل ماشین بردار رگرسیونی با داشتن 5132/0 و 979/0 به ترتیب برای %AARE و R2 بهترین مدل می‌باشد. کلیه مدل‌ها نتیجه بهتری نسبت به مدل چند جمله‌ای درجه دوم از خود نشان دادند. مدل‌ها تطبیق خوبی با داده‌های تجربی داشتند.
نتیجه گیری: نتایج مدل ها نشان داد که این مدل ها مقدار جذب فنل را با دقت بالا پیش بینی می نماید. همچنین براساس نتاج مدل ها، پارامترهای بهینه فرآیند شامل، غلظت اولیه فنل 127.6 میلی‌گرم بر لیتر، دوز جاذب84/0 گرم بر لیتر، pH محلول 62/3 و زمان جذب 9/146 دقیقه و درصد جذب فنل متناظر 23/91 % به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات