سینتیک و مکانیسم حذف فلزات سنگین توسط جاذب دولومیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناس ارشد- محقق - دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/jest.2018.14055.2270

چکیده

زمینه و هدف: فلزات سنگین غیر قابل تجزیه در محیط هستند و تمایل به تجمع در موجودات زنده دارند. تعداد کمی از روش های جداسازی فلزات با توجه به هزینه بالا، بهره وری پایین و ربط به طیف گسترده ای از آلاینده ها، دفع لجن مازاد، قابل قبول می باشند. فرایند جذب توسط جاذب دولومیت یکی از موثرترین روش های حذف یون های فلزی از فاضلاب و منابع آب است.
روش کار و بررسی: عملیات جذب فلزات بر روی جاذب دولومیت در شرایط pH بهینه، زمان تعادلی، دما و غلظت های معین انجام گرفت. در این تحقیق از مدل های ایزوترم تک، دو و سه پارامتری برای بررسی فرآیند جذب استفاده شده است. برای محاسبه پارامترهای مدل ها از روش عددی برازش غیر خطی استفاده گردید. با محاسبه پارامترهای مدل های جذب می توان رفتار فرآیند را پیش بینی کرد.
بحث و نتیجه گیری: ضرایب همبستگی به دست آمده بین داده‌های تجربی و داده های مدل ها حدود 99/0 بوده و نتایج نشان می دهد که مدل ها به خوبی رفتار فرآیند را پیش بینی می نمایند. شدت جذب بوسیله مدل های دو پارامتری برای یون های جذب شده مینیمم 23/1 و حداکثر 24/6 میلی گرم بر گرم جاذب بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که جذب فلزات بر روی دولومیت به صورت فیزیکی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که این جاذب پتانسیل جذب فلزات سنگین را داشته و می توان به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و با صرفه بالای اقتصادی برای حذف آلاینده های فلزی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات