مکان‌یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: شهرستان خاش)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند شهرداری

2 -

10.22034/jest.2018.8571.1715

چکیده

مواد زائد جامد، جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان بوده و تولید انواع این زایدات در کمیت‌ها و کیفیت‌های مختلف یکی از مهم‌ترین معضلات زیست محیطی عصر حاضر است. هدف مقاله حاضر، مکان‌یابی دفن مواد زائد شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در شهرستان خاش می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه‌ای، بررسی‌های میدانی است. در این مطالعه فاکتورهای شیب، آب‌های سطحی، گسل‌ها، خاک‌شناسی، زمین-شناسی، پوشش گیاهی و کاربری اراضی در قالب معیارهای محیط زیستی موثر و فاکتورهای فاصله از جاده‌ی اصلی، فاصله از جاده‌ی فرعی در قالب فاکتورهای دسترسی موثر و فاکتورهای ذخایر جمعیتی و آبی در قالب معیارهای زیربنایی موثر مورد مطالعه قرار گرفته-اند. پس از اولویت‌بندی فاکتورها به روش تحلیل سلسله مراتبی با نرم‌‌افزار Expert choice و تلفیق آن‌ها در نرم افزار 3/9ArcGIS مکان‌های مناسب که دارای تمام شرایط لازم از نظر محیط زیستی و اقتصادی باشد، انتخاب و پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات