ارزشگذاری اقتصادی منابع زیستی منطقه حفاظت شده لشگردر

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ارزیابی آمایش سر زمین

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان - رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامیه واحد همدان

3 عضو گروه تخصصی مدیریت محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و انرژِی دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

10.22034/jest.2018.10123.1876

چکیده

عدم آگاهی از ارزش واقعی مواهب طبیعی در اکوسیستم ها سبب اصلی تخریب آن عرصه ها می باشد. با توجه به محدودیت منابع و لزوم انتخاب میان گزینه های رقیب لازم است تخصیص منابع به صورت بهینه و با استفاده از ابزارهای اقتصادی انجام می گیرد. مطالعه حاضر، در مورد برآورد ارزش اقتصادی منابع زیستی طبیعی منطقه حفاظت شده لشگردر می باشد. این منطقه در جنوب شرقی شهر ملایر و در 90 کیلومتری شهر همدان قرار دارد و وسعت آن 15550 هکتار است. با تکیه بر اطلاعات موجود و نیز پیمایش های میدانی و همچنین با استفاده از داده های ماهواره ای منطقه، در قالب تقسیمات معرفی شده در دستورالعمل SEEA دارایی های منطقه شناسایی و کمی شده و میزان تغییرات آنها در یک بازه زمانی یکساله مورد بررسی قرار گرفت. دارایی ها با استفاده از روش های علمی موجود (قیمت بازاری، ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر) ارزشگذاری شدند. در روش قیمت بازاری از قیمت های موجود در بازار و تعداد جانوران و تولیدات گیاهی استفاده شد. در روش های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر نیز ارزشگذاری با استفاده از پرسشنامه و نرم افزارهای SPSS و Eviews انجام گرفت.
ارزشگذاری اقتصادی در سه بخش منابع زیستی و کاربرد تفرجی و کاربرد حفاظتی انجام شدند. ارزش منابع گیاهی طبیعی 6.5 میلیون ریال، منابع گیاهی دست کاشت 601656 میلیون ریال، منابع جانوری حیات وحش 8809 میلیون ریال، منابع جانوری پرورشی 16951 میلیون ریال، کاربری تفرج 4612 میلیون ریال و ارزش حفاظتی 472191 میلیون ریال است. ارزش کل دارایی های منطقه لشگردر در ابتدای یک دوره یکساله به ترتیب برابر با 1114001 میلیون ریال و 1209002 میلیون ریال و در پایان یک دوره یکساله به ترتیب برابر با 108782 میلیون ریال و 1203783 میلیون ریال می باشد. بنابراین ارزش خالص و ناخالص در این منطقه در پایان سال با کاهش همراه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات