مطالعه فلزات سنگین خاک به عمق 5-10 سانتی‌متر دفنگاه زباله شهرستان خاش

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارمند شهرداری

2 مدیر دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی بیرجند

10.22034/jest.2018.12330.2082

چکیده

زباله یکی از مهم‌ترین منابع آلوده‌سازی خاک‌ها محسوب می‌شود. زباله‌ها می‌توانند به داخل زمین نفوذ کنند و منابع آبی را نیز آلوده کنند. هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت آلودگی خاک به فلزات سنگین کادمیوم، سرب و روی در محل دفن زباله شهر خاش بوده است. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ کنونی محل دفن زباله پرداخته و سپس نمونه‌های خاک سطحی (5- 10 سانتی-متر)از 10 ایستگاه در منطقه مورد مطالعه در دی ماه 1392 تهیه گردید. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه با استفاده از دستگاه جذب اتمی (700 Analytikjena, Contr AA)اندازه‌گیری شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای 16SPSS و Excel انجام گردید. مقادیر شاخص زمین انباشتگی، CF و ریسک اکولوژیکی با استفاده از فرمول محاسبه و تعیین کلاس گردیدند. تحلیل خوشه‌ای یکی از روش‌های آماری است که در زمینه کاهش داده‌ها و پیدا کردن گروه‌های واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به روش کریجینگ نقشه پراکنش فلزات آلاینده روی، سرب و کادمیوم در ایستگاه‌های مورد مطالعه در جهت وزش باد غالب منطقه تهیه گردید. میانگین غلظت کادمیوم، سرب و روی به ترتیب 65/3، 71/140 و 02/1304 میلی‌گرم بر کیلوگرم حاصل شد که از استانداردهای جهانی فراتر می‌باشد. نتایج نشان داد ایستگاه شاهد 1 تقریباً بدون آلودگی و سایر ایستگاه-ها آلودگی قوی از نظر عناصر سنگین روی، سرب و کادمیوم داشته‌اند. همبستگی شدیدی بین عناصر سنگین مورد مطالعه ایستگاه‌های مختلف وجود داشته‌ است. بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان اظهار داشت که غلظت کلیه عناصر مورد مطالعه در اغلب نمونه‌های خاک دارای غلظت‌های بیشتر از حد استاندارد بوده است و از نظر اکولوژیکی خطر آفرین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات