بررسی روند تغییرات ده ساله میزان کلروفیل a در خلیج فارس با استفاده از داده‌های سنجش از دور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 مربی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

10.22034/jest.2018.15274.2379

چکیده

زمینه و هدف: سنجش از راه دور امکان بررسی رشد فیتوپلانکتون‌ها در آب‌های سطح زمین را به‌وجود آورده است. کلروفیل a، در میان رنگدانه‌های دخیل در تولیدات اولیه، رنگدانه اصلی است و به‌همین دلیل در بررسی‌های ماهواره‌ای غلظت کلروفیل، به سنجش میزان کلروفیل a متمرکز می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی روند تغییرات میزان غلظت کلروفیل a به‌دست آمده از تصاویر سنجنده MODIS ماهواره Terra و مقایسه 4 سال (سال‌های 2004 ، 2007 ، 2009 و 2013) از داده‌های حاصل از تصاویر ماهواره‌ای با داده‌های اندازه‌گیری شده میزان غلظت کلروفیل a این سال‌ها در منطقه خلیج فارس است.
روش بررسی: به‌منظور انجام این بررسی، داده‌های سنجنده MODIS ماهواره‌ Terra از منطقه خلیج فارس در سال‌های 2013،2009،2007،2004 جمع آوری گردید. بعد از انجام عملیات پیش‌پردازش تصاویر، الگوریتم‌ استخراج کلروفیل a بر روی تصاویر اعمال گردید.
یافته‌ها: ضرایب تعیین در سا‌ل‌های 2013،2009،2007،2004 به ترتیب برابر 81/0، 82/0، 88/0 و 78/0 می‌باشد. بررسی میزان کلروفیل در نقاط مختلف خلیج فارس نشان داد که در مناطق شرقی و در سواحل ایران از تنگه هرمز تا استان بوشهر بیشترین مقدار کلروفیل در زمستان سال‌های 2007 و 2009 همزمان با پدیده شکوفایی جلبکی رخ ‌داده است اما در نقاط و سا‌ل‌های دیگر متفاوت می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان ‌داد که داده‌های کلروفیل aتصاویر ماهواره‌ای MODIS می‌توانند اطلاعات دقیقی از میزان غلظت کلروفیل منطقه خلیج فارس فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها