بررسی اثر ارتفاع بلوک های ساختمانی در آشفتگی و جابه جایی ذرات تقاطع های شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام-دانشکده فنی و مهندسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی معماری، دانشگاه ایلام

3 استادیار گروه معماری، دانشگاه ایلام

10.22034/jest.2018.14350.2294

چکیده

زمینه و هدف: تقاطع خیابان نقش مهمی در تعیین غلظت آلاینده‌ها در جاده‌های شهری دارد، زیرا گازهای خروجی خودروها در مجاورت تقاطع افزایش می‌یابند. به همین دلیل امکان ایجاد تلاطم و آشفتگی برای جابه‌جایی ذرات و آلاینده‌ها در تقاطع‌ها بسیار مهم است.
روش بررسی: در این تحقیق اثرات ارتفاع بلوک‌های 4 جهت تقاطع بر تغییرات سرعت باد و آشفتگی ذرات، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. با استفاده از نرم افزار Envi-met بر پایه CFD، 5 مدل از یک تقاطع که دارای وزش باد 45 درجه می‌باشند، شبیه سازی شده‌اند.
یافته‌ها: در هر یک از مدل‌ها ارتفاع یکی از بلوک‌ها افزایش می‌یابد و سپس سرعت باد، انرژی جنبشی ذرات و ضریب جابه‌جایی افقی (Horizontal Exchange Coefficient) در مدل‌ها بررسی می‌شوند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته‌‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت افزایش ارتفاع بلوک‌هایی که در جهت وزش باد می‌باشند، سبب اختلال در آشفتگی و کاهش وزش باد در تقاطع شده به گونه‌ای که افزایش ارتفاع بلوک در جهت باد می‌تواند سبب کاهش 27/0m/s سرعت باد در مرکز تقاطع در ارتفاع 5/1 m نسبت به حالت پایه (ارتفاع بلوک‌های 4 جهت تقاطع یکسان باشد) شود، که در نتیجه سبب ماندگاری ذرات و آلاینده‌ها در محیط تقاطع می‌گردد. از سوی دیگر افزایش ارتفاع بلوک‌هایی که در جهت وزش باد نیستند می‌تواند سبب افزایش جابه‌جایی و تلاطم در تقاطع شود که منجر به افزایش 39/0 m/s سرعت باد در ارتفاع 5/1 m و موجب بهبود پراکنش آلاینده‌ها در تقاطع می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات