بررسی و تحلیل پارامترهای تاثیر گذار بر روی عملکرد و راندمان انرژی تولید بیودیزل حاصل از روغن پسماند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران * (مسوول مکاتبات)

2 استادیار، استادیار، گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jest.2018.19756.2861

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف: افزایش مداوم تقاضای انرژی و کم شدن منابع نفت خام منجر به جستجو برای سوخت های تجدید پذیر و پایدار شده است. بیودیزل بخاطر اینکه دوست دار محیط زیست است بهترین جایگزین سوخت دیزل می باشد. بیودیزل به طور معمول از روش ترانس استریفیکاسیون تولید می‌شود. در این تحقیق به بررسی بازده انرژی و تاثیر زمان و دمای واکنش و همچنین نسبت مولی متانول به روغن بر روی تولید بیودیزل حاصل از روغن پسماند پرداخته شد.
روش بررسی: در این مطالعه انرژی نهاده هایی همچون نیروی انسانی، پسماند روغن خوراکی، الکل (متانول)، کاتالیست (KOH)، الکتریسیته و انرژی ماشین تولید بیودیزل و انرژی خروجی شامل: بیودیزل، گلیسرول، اضافات الکل، آب، صابون، مونوگلیسرید و دی گلیسیرید برای محاسبه بازده انرژی، محاسبه شد. همچنین برای محاسبه عملکرد، وزن استرهای اسید چرب و تری گلیسیرید روغن پسماند حاصل از واکنش اندازه گیری شد.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد این سه پارامتر زمان و دمای واکنش و همچنین نسبت مولی متانول به روغن بر عملکرد واکنش ترنس استریفیکاسیون به روش مرسوم تاثیر گذار بود. نسبت مولی متانول به روغن 6:1، زمان واکنش 60 دقیقه و دمای واکنش 60 درجه سلسیوس با تبدیل 99% تری گلیسرید به استرهای اسید چرب بیشترین عملکرد واکنش را در میان تیمارهای مورد آزمایش به خود اختصاص داد. در تولید بیودیزل راندمان مصرف انرژی برای نسبت های مولی متانول به روغن 3:1، 6:1 و 9:1 به ترتیب 1/25، 1/32 و 1/16 براورد شد. راندمان مصرف انرژی برای زمان های واکنش 30، 60 و 90 دقیقه به ترتیب 1/27، 1/32 و 1/23 برآورد شد. راندمان مصرف انرژی همچنین برای دما های واکنش 40، 50 و 60 درجه سلسیوس به ترتیب 1/28، 1/30 و 1/32 برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات