ارزیابی توابع احتمالی-آماری جهت بررسی الگوی توزیع طبقات تاج پوشش در جنگل های چارطاق اردل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

4 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

10.22034/jest.2018.18080.2692

چکیده

پراکنش درختان در طبقات تاج‌پوشش از مهم‌ترین ویژگی‌های ساختاری توده‌های جنگلی زاگرس است. تعیین الگوی برازش درختان در طبقات مختلف تاج‌پوشش جنگل‌های زاگرس، در مراحل زمانی مختلف، نشان‌دهنده وضعیت کلی آن‌ها از نظر سیر تخریب و روند توالی بوم‌سازگان است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توابع احتمالی- آماری جهت بررسی الگوی توزیع طبقات تاج پوشش در جنگل‌های چارطاق شهرستان اردل بود. بدین منظور 50 هکتار از جنگل‌های منطقه چارطاق (3157 اصله درخت) به‌صورت صد در صد آماربرداری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. توابع توزیع احتمال مورد بررسی شامل نمایی، گاما، نرمال، بتا، وایبول و لگ‌‌نرمال بود. مشخصه‌های هر یک از توابع با استفاده از روش بیشینه درست‌نمایی برآورد شد. از آزمون‌های آماری نیکویی برازش کولموگروف- اسمیرنوف، اندرسون- دارلینگ و کای‌دو برای مقایسه توزیع احتمال واقعی و توزیع احتمال به‌دست‌آمده از توابع مورد بررسی استفاده شد. نتایج آزمون‌های نیکویی برازش نشان داد که توزیع لگ‌‌نرمال برای مدل‌سازی طبقات مختلف تاج‌پوشش درختان در منطقه چارطاق مناسب‌تر است. بنابراین در مطالعه‌هایی که هدف آن‌ها شبیه‌سازی روند تغییرات جنگل است، می‌توان از این توزیع استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات