بررسی زیستگاههای bardawil Dunaliella در اکوسیستمهای آب شور داخلی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

2 استاد زیست فاوری صنعتی و محیط زیست، پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.

3 استاد گروه ایمنولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jest.2018.14966.2350

چکیده

جلبک ها گروه بسیار متنوعی از موجودات تولید کننده اکوسیستم می باشند که طیف وسیعی از نظر شکل، اندازه، تشکیلات سلولی، فیزیولوژی، بیوشیمی، ساختارهای تولید مثلی و چرخه زندگی از خود نشان می دهند . این گروه دارای پراکنش وسیعی در زیستگاه های مختلف هستند.
مطالعه حاضر به منظور بررسی زیستگاه bardawil Dunaliella از 16 ایستگاه در اکوسیستم های آب شور ایران صورت گرفت، هنگام نمونه برداری، متغیرهای محیطی مانند pH، دما و شوری ثبت گردید. جهت شناسائی، از روش های مورفولوژیک و مولکولی استفاده شد.
نتایج نشان داد از بین نمونه های آب شور داخلی71 درصد دارای جنس دونالیلا است و از بین ایستگاه های نمونه برداری 36 درصد ایستگاه ها گونه دونالیلا بارداویل بود. ماگزیمم میزان pH مربوط به ایستگاه شورچشمه برابر با 33/0 ± 3/8، .بیشترین شوری در ایستگاه معدن نمک کریمی برابر با 08/1 ± 8/38 درصد نمک، ماگزیمم میزان درجه حرارت هوا و آب مربوط به ایستگاه معدن نمک کریمی به ترتیب برابر با 59/0 ± 45 و 2 ± 44 درجه سانتیگراد بود. نمونه ها پس از بررسی میکروسکوپی، جدا سازی و خالص سازی گردیدد. نمونه های خالص شده با شاخص های مولکولی از طریق PCR و با استفاده از 18S rDNA بررسی و شناسایی گردید. نتایج بیانگر آن است که از 14 ایستگاه آب شور نمونه برداری شده، گونه D.bardawil تنها در ایستگاه های قم (معدن نمک برادران امینی) کاشان (مرنجاب و آران وبیدگل ) اصفهان (حسن آباد جنوبی) وجود داشت .

کلیدواژه‌ها

موضوعات