بررسی مقایسه ای جاذب‌های زیستی و معدنی در کاهش شوری آب

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استاد گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استاد پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری تبرستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 استادیار گروه علوم پایه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10.22034/jest.2018.24400.3353

چکیده

زمینه و هدف:
با توجه به محدود بودن منابع آب در دسترس، استفاده از آب‌های شور می‌تواند ضمن حفاظت از منابع آبی،بخشی از کمبود آب را نیزجبران نماید.ازآنجایی که آبهای شور نمی‌توانند مستقیما مورد مصرف واقع شوند به همین دلیل درتحقیق حاضر، ظرفیت جذب نمک جاذب‌های معدنی زئولیت و پرلیت، و زیستی پوسته برنج و پوسته صدف در محلول های آبی مورد بررسی قرارگرفت.
روش بررسی:
ذرات در 5 اندازه 841، 400، 177، 125 و 74 میکرومتر،با الک‌های استاندارد ASTM دانه بندی شدند. محلول‌های آب نمک با غلظت‌های 25، 50، 100، 200،300،500، 750، 1000، 3000، 5000، 7000 و 10000 میلیگرم بر لیتر تهیه گردیدند.تاثیر پارامترهای اندازه و مقدار ذرات جاذب،زمان تماس و سرعت بهم خوردن محلول بر حذف نمک سدیم کلراید طبق آزمایش ناپیوسته دردمای ٢٥ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفتند.دراین روش محلول سدیم کلراید با مقادیر مشخصی از جاذب‌ها روی دستگاه شیکر با سرعت ثابت rpm 200 و در فواصل زمانی 10، 15، 25، 35، 45، 60 و 120 دقیقه مخلوط شدند.نمونه‌ها دردستگاه سانتریفیوژ باسرعتrpm 10000 به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ شده و برای تیتراسیون کلر‌سنجی مورداستفاده قرارگرفت.
یافته ها:
تاثیرمقادیرمختلف جاذب‌ها برمیزان جذب نمک نشان داد که برای تمامی نمونه‌ها در مقدار 2 گرم بیشترین جذب صورت گرفته است. بررسی اثر اندازه ذرات جاذب بر میزان نمک جذب شده،نشان داد اندازه 74 میکرون بیشترین کارایی را در جذب نمک دارد.زمان تماس برای زئولیت در 25، پرلیت 15، پوسته برنج 25 و صدف 15 دقیقه اول به طور تقریبی ثابت و به تعادل رسیده است.طبق مدل‌های ایزوترمی،پرلیت و پوسته برنج از مدل لانگمویر و زئولیت و پوسته صدف از مدل فروندلیچ تبعیت کردند.
نتیجه گیری:
جاذب‌های زیستی و معدنی در اندازه‌های مختلف قابلیت جذب یون‌های نمکی را دارا میباشند. از بین جاذب‌های مورد استفاده برای جذب نمک زئولیت بیشترین کارایی جذب را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات