مکان یابی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی درشهرک صنعتی نصیرآباد

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22034/jest.2018.22326.3140

چکیده

مدیریت پسماندهای صنعتی به دلیل کمینه سازی پسماندها در مبدأ تولید، بازیافت و استفاده مجدد اهمیت زیادی در حفظ منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست دارد. شهرک صنعتی نصیرآباد علیرغم دارا بودن 464 واحد تولیدی فعال و تولید روزانه 2 تن زائدات جامد فاقد ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف مکان‌یابی ایستگاه بازیافت پسماند جامع صنعتی در شهرستان رباط کریم به اجرا درآمد. روش تحقیق این مطالعه پیمایشی و توسعه‌ای می‌باشد و در دو فاز به اجرا درآمد. در مرحله اول اطلاعات کمی و کیفی تولید پسماند صنعتی با استفاده از پرسشنامه‌ به صورت تصادفی از 70 واحد صنعتی دریافت و تجزیه و تحلیل شد. در مرحله دوم مکان‌یابی براساس شاخص‌ها صورت گرفت. برای شناسایی شاخص‌های مکان‌یابی با بهره گیری از دستورالعمل‌ها و ضوابط مکان یابی دفن پسماند و نیز نظرات کارشناسان در مجموع 6 معیار مؤثر در قالب 19 زیر معیار شناسایی شد. در گام بعد داده‌های هر یک از معیارها و زیرمعیارها به صورت نقشه از سازمان‌های مختلف دریافت و بانک اطلاعاتی تشکیل شد. به منظور شناسایی مکان‌های دارای اولویت، ابتدا حرائم هریک از کاربری‌ها محاسبه و در نهایت فضاهای باقمیانده براساس شاخص‌های شناسایی شده اولویت بندی شدند. تکنیک مورد استفاده برای تعیین امتیاز هر یک از قطعات تکنیک SAW می‌باشد. برای بی مقیاس‌سازی لایه‌ها نیز از روش فازی استفاده شد. در این مرحله 20 قطعه زمین شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات