ارزیابی توسعه کاربری صنعتی با تکنیکANP و Vikorدر محیط فازی با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهرستان آذرشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

آزاد/ آزاد

10.22034/jest.2018.13704.2228

چکیده

چکیده : زمینه و هدف : شهرستان آذرشهر بدلیل موقعیت استراتژیک و نزدیکی به شهر تبریز ، الویت اول سرمایه گذاران و صاحبان صنایع برای توسعه صنعتی بوده و بلحاظ صنعت ، بعد از شهرستان تبریز رتبه دوم استان را دارا می باشد اما علیرغم وجود تقاضای بالای توسعه صنعت ، تابحال مطالعات مدون و علمی ارزیابی توسعه صنعتی در این شهرستان انجام نگرفته است لذا " ارزیابی توان توسعه کاربری صنعتی شهرستان آذرشهر" با هدف حداقل نمودن اثرات سوء زیست محیطی به عنوان موضوع تحقیق انتخاب گردید . روش بررسی : در این پژوهش ابتدا معیار های توسعه صنعتی با استفاده از نظرات کارشناسان ، مطالعات پیشین و ضوابط سازمان محیط زیست تعیین شده و با تکنیک ANP1 وزن دهی شدند سپس معیار ها در قالب 13 لایه معیار به نرم افزار GIS2 وارد و با روش فازی استاندارد سازی گردیده و بر اساس وزن های ANP تلفیق گردیدند. سپس گزینه های انتخابی با تکنیک Vikor3 الویت بندی شده و سایت نهایی توسعه صنعتی مشخص گردید. یافته ها : نتایج تحقیق قطعه زمینی با مساحت 1800هکتار را در 8 کیلومتری جنوب غربی آذرشهر نشان می دهد و این درحالیستکه مکان فعلی شهرک صنعتی در 6 کیلومتری شمال آذرشهر قرار دارد.
بحث و نتیجه گیری : مقایسه ها نشان می دهدکه محل شهرک صنعتی فعلی هیچ گونه نزدیکی جغرافیایی با نتایج تحقیق ندارد که این موضوع به دلیل عدم لحاظ نمودن فاکتورهای زیست محیطی در انتخاب شهرک فعلی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات