تاثیر فرهنگ بر آلودگی هوا در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد، فیروزکوه. نویسنده مسئول

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحدفیروزکوه

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

10.22034/jest.2018.24615.3365

چکیده

زمینه و هدف: در جهان امروز مقوله فرهنگ روز به روز پیچیده تر، حساس تر و در عین حال با اهمیت تر شده است. تحولات اجتماعی، فرایند پر شتاب جهانی شدن و رشد فزاینده فناوری، گسترش ارتباطات، دگرگونی های بنیادی و مستمری را در فرهنگ ایجاد نموده است. فرهنگ بر جنبه های اقتصادی و اجتماعی زندگی تاثیرات بسزایی دارد. حوزه فرهنگ علاوه بر این که با ایجاد فرصت های شغلی، تولید و درآمد به اقتصاد کمک می کند، منافع اجتماعی مهمی را برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کالا و خدمات فرهنگی به همراه دارد. فعالیت های فرهنگی عامل مهمی برای دستیابی به آرامش ذهنی و روحی به شمار می روند. فرهنگ عامل اصلی و موتور توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست می باشد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری شاخص های فرهنگی (تعداد مطبوعات، تعداد سینماها، تعداد کتابخانه های عمومی کشور، تعداد کتب) بر انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان شاخص آلودگی هوا در ایران می باشد.

روش بررسی: تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی، علّی و از نظر روش تحقیق استنباطی است. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و منابع آماری نیز روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش‌برداری می‌باشد.

یافته‌ها: نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش OLS نشان می دهد تعداد کتابخانه های عمومی کشور تاثیر مثبت و معنادار و تعداد مطبوعات ، تعداد سینماها و تعداد کتب به عنوان شاخص های فرهنگی تاثیر منفی و معناداری بر انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان شاخص آلودگی هوا دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1)      بوتکین، دانیل و ادوارد کلر(1379)، "مسائل محیط‌زیست: فرسایش لایه ازن، گرم شدن زمین و آلودگی هوا"، ترجمه یونس کریم‌پور، آذربایجان ‌غربی، انتشارات جهاددانشگاهی

2)      عاقلی کهنه شهری، لطفعلی (1382)، "محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران"، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

3)       اژدری، افسون، (1382)، «توسعه فرهنگی و محیط زیست»، فصلنامه سازمان حفاظت محیط زیست، شماره 39، 27-47.

4)       ادهمی، عبدالرضا و ‌اکبرزاده، الهام، (1390)، «بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران(مطالعه موردی: مناطق5 و 18تهران)»، مجله تخصصی جامعه‌شناسی، سال اول، شماره اول، 62-38.

5)       آشوری، داریوش(1386) «عنوان کتاب: تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ». محل نشر:  تهران.

6)      بیطرف خوشحال، امیرهوشنگ. (1391)، « تأثیر عوامل اجتماعی بر نرخ رشد اقتصادی در استان­های کشور»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه. 

7)      ولایی، عیسی، (1384)، « الگوهای رفتار با طبیعت (محیط زیست) از دیدگاه قرآن و سنت»، پایان نامه دکتری، رشته علوم قرآن و احادیث، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

8)       پور نجف و همکاران(1386)، «بررسی وضعیت عوامل زیست محیطی در ارتباط با سلامت جامعه شهری ایلام»، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره پانزدهم، شماره سوم.

9)      Lauretta Conklin Frederking(2001), Is there an endogenous relationship between culture and economic development? Journal of Economic Behavior & Organization, Volume 48, Issue 2, June 2002, Pages 105–126

10)  Thompson, H. (2001) Culture and economic development: modernisation to globalisation. Theory & Science, 2 (2).

11)  Sharma kish (2007); "Book review: social culture High – tech Economic Development "; Technological Forecasting and social change; Vol :74, Issue 3, page: 405-408

12)  Mahroof khan , Muhammad and Zhang , Jianhua and Saim Hashmi , Muhammad and Bashir , Mohsin (2010); " Cultural Values and Economic Growth in Asia: An Empirical Analysis "; International Journal of Business and Social Scienc , Vol.1 , No.2 , pp: 15-27

13)  Mulder, Peter and Bakens, Jessie and Nijkamp, Peter.(2012) ;" Economic Impacts of Cultural Diversity in the Netherlands: Productivity, Utility, and Sorting" ; Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 2012-024/3.

14)  Trax ,Michaela and Brunow ,Stephan and  Suedekum ,Jens.(2012) ;"Cultural Diversity and Plant-Level Productivity";IZA DP No. 6845; Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor. Discussion Paper No. 6845 ,September 2012.

15)  Peter Džupka, Miriam Šebová(2014)  “LOCAL ECONOMIC IMPACT OF BIG CULTURAL EVENTS” Department of Regional science and Management, Faculty of Economics,Technical university of Košice, B. Nemcovej 32, 040 01 Košice, Slovakia.

16)   فدایی خوراسگانی، مهدی و نیری سمیه (1389) « بررسی تاثیر تحولات شاخص های منتخب فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران( الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده) » ، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، شماره اول.

17)  Copeland, B., Taylor, M.S., (2004) Trade, growth, and the environment. Journal of Economic Literature 42, 7–71.

18)  Rui Pedro, M. & Joao, D.(2006). Determinants of CO2 Emissions in Open Economics Curve Hypothesis , Munich Personal RePEc Archive.

19)  Harman، Sirjohn (2008),”The Relationship Between Good Governance And Enviromental Compliance And Enforcement”  Seventh International conference on Enviromental Compliance And Enforcement.

20)  Abdulai, A. and Ramcke, L. (2009), “The Impact of Trade and Economic Growth on the Environment: Revisiting the Cross-Country Evidence”, Kiel Working Paper No. 1491

21)   شهاب، محمد رضا و ناصر صدرآبادی، سیده مروه( 1393)، « بررسی اثر سیاست های اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره شانزدهم، شماره دو، صص 139-150.

22)   جعفری صمیمی، احمد (1390) « بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته ». فصلنامه  اقتصاد محیط زیست و انرژی، شماره 1.