مطالعه نحوه توزیع آرسنیک، روی، سرب و مس در خاک‌ سطحی شهرک صنعتی دلیجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 عضو هیات علمی

3 دانشجوی دکتری

4 عضو هیئت علمی دانشگاه

10.22034/jest.2018.16896.2556

چکیده

امروزه فعالیت‌های صنعتی متمرکز در شهرک‌های صنعتی، اغلب همراه با تولید پسماندهای زیان‌بار می‌باشند. این پسماندها باعث آلودگی منابع آب و خاک و بطورکلی محیط‌زیست می گردد. شهرک صنعتی دلیجان نیز در سال‌های اخیر توسعه قابل‌توجهی پیدا کرده و این مسئله باعث آلودگیهای زیست‌محیطی شده است. در این مطالعه به منظور بررسی احتمال وجود هر گونه آلودگی در خاک سطحی شهرک صنعتی دلیجان 22 نمونه خاک به روش نمونه‌گیری مرکب، از عمق 0 تا 10 سانتیمتری برداشت شده و روش طیف سنجی نشری نوری توسط دستگاه پلاسمای جفت شده القایی(ICP-OES) برای تجزیه شیمیایی نمونه ها مورد استفاده قرار گرفت. سپس جهت بررسی میزان تأثیر فعالیت صنایع موجود در منطقه و آلودگی احتمالی خاک سطحی موجود در این شهرک، از معیارهای ضریب غنی شدگی و شاخص زمین انباشت استفاده شده است. در نهایت با استفاده از نتایج تجزیه شیمیایی نمونه‌ها و نرم‌افزارGIS به بررسی نحوه توزیع این عناصر در خاک‌ منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل از ضریب غنی شدگی و شاخص زمین انباشت و مقایسه نمونه‌های مورد مطالعه با نمونه شاهد و حد مجاز عناصر برای سلامتی انسان و محیط زیست نشان می دهد که غلظت عناصر آرسنیک، روی، سرب و مس در اکثر ایستگاه‌های موجود در منطقه مورد مطالعه در محدوده غنی شده بوده و تحت تأثیر فعالیت صنایع قرار گرفته اند. این آلودگی ها به خصوص ناشی از فعالیت صنایع سنگبری، پودر و کارخانجات شیمیایی در مدت حدود بیست سال فعالیت این صنایع می باشد.
شهرک صنعتی دلیجان، عناصر سنگین، شاخص غنی شدگی، شاخص زمین انباشت،GIS .

کلیدواژه‌ها

موضوعات