مکان یابی مناطق مناسب جهت پرورش آرتمیا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و به کارگیری روش AHP , FAHP (مطالعه موردی استان البرز – دشت اشتهارد)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 کارمند abfa

10.22034/jest.2018.19573.2842

چکیده

با توجه به اقلیم مناسب و دارابودن منابع آبی با شوری مناسب، شناسایی پهنه های مناسب آرتمیا به منظور بازسازی ذخائر آن در استان البرز (دشت اشتهارد) ضروری می باشد. در این تحقیق استفاده ازسیمستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی جهت مکان یابی مناطق مناسب برای پرورش آرتمیا ( مطالعه موردی استان البرز – منطقه اشتهارد) ارائه مورد نظر می باشد. به منظور ایجاد مدل، در ابتدا با توجه به نظرات کارشناسی، معیارهای موثر شناسایی و برای هر کدام از معیارها، نقشه مربوطه در محیط GIS تهیه گردید. سپس برای هر کدام از معیارهاطبقات مناسبت تعریف و بر اساس آن لایه های اطلاعاتی طبقه بندی می شوند. در مرحله بعد به هر کدام از معیارها با استفاده از روش AHP و با توجه به میزان اطمینان تصمیم گیران در مورد قضاوت خود) مقادیر مختلف) وزنی تعلق می گیرد. پس از اعمال امتیاز کلاس یک از معیارها و وزن خود معیار و استفاده از عملگرهای مدل منطق فازی ، لایه های اطلاعاتی در محیط GIS با یکدیگر تلفیق شده و مطلوبیت مناسبت نهایی پیکسل ها در نقشه خروجی به دست آمده و نتایج حاصل از اجرای مدلها مقایسه و مدل مناسب ارایه گردید در نهایت نقشه مناطق مناسب جهت پرورش آرتمیا تولید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات