ارزیابی ریسک در طراحی محصول با رویکرد FMEA فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم، ایران

10.22034/jest.2018.21862.3092

چکیده

به ‌دلیل ایجاد تغییرات سریع در وضعیت رقبا، تکنولوژی و تمایلات مشتریان، شرکت‌ها نمی‌توانند همواره به محصولات موجود خود تکیه کنند. مشتریان در جستجوی محصولات با کیفیت بهتر و پیشرفته‌تر هستند و شرکت‌ها ناچارند محصولات جدیدی تولید و عرضه کنند که جوابگوی نیازها، سلیقه‌ها و انتظارات مشتریان باشد، یکی از روش‌های مهم در طراحی محصول جهت عرضه‌ی محصولات با کیفیت و کارکرد بهتر، تحلیل شکست یا ارزیابی ریسک است، این مقاله مربوط به کاربرد رویکردی مبتنی بر ریسک، به‌منظور ارزیابی عملکرد مؤلفه‌های محصول در صنعت خدمات کامپیوتری جهت اینکه ریسک‌ها را از جنبه‌ی عواقب و احتمال آن در محصول شناسایی و رتبه‌بندی کند. به‌منظور ارزیابی ریسک، داده‌ها از پنج نفر از خبرگان دارای صلاحیت علمی جمع‌آوری گردید و جهت تکمیل ماتریس تصمیم‌گیری با توجه به شاخص‌های رویکرد FMEA و ماتریس‌های مقایسات زوجی مورد استفاده قرار گرفتند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی استفاده شد. این روش‌ها در نرم‌افزار اکسل برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس روش کار این تحقیق، در ابتدا با استفاده از روشFAHP شاخص‌ها وزن‌دهی شده سپس برای اولویت‌بندی قطعات محصول موردنظر از بهترین گزینه تا بدترین گزینه از منظر درجه‌ی شکست، روش‌های VIKOR وPROMETHEE فازی مورد استفاده قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات