بررسی و مقایسه یون نیترات در برخی از سبزیجات و صیفی جات عرضه شده در بازار مصرف شهر کرج در سال 1392

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان

10.22034/jest.2018.9971.1853

چکیده

زمینه و هدف: غلظت زیاد یون نیترات در غذاها با افزایش خطر سرطانهای معده و روده در افراد بزرگسال و بیماری مت هموگلوبینمی ر افراد خردسال همراه است.حدود 80 درصد از نیتراتی که وارد بدن می‌شود از طریق سبزی‌ها و میوهها می‌باشد.لذا این مطالعه با هدف تعیین غلظت نیترات در سبزیجات و صیفی جات عرضه شده در بازار مصرف شهر کرج و مقایسه آنها با حدود مجاز انجام شد.
روش بررسی:مطالعه از نوع مقطعی می‌باشد.نمونه برداری از برخی سبزیجات و صیفی جات کشت شده در فصول بهار و زمستان به تعداد 30 نمونه در سال 1392 انجام گرفت. نمونه‌ها با استفاده از روش ارائه شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره 4106 هضم شدند و غلظت یون نیترات آنها بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد.در نهایت داده‌های بدست آمده در برنامه آماری SPSS ورژن 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها:نتایج نشان داد که متوسط غلظت نیترات در سبزیجات برگی،غده‌ای و میوه‌ای در فصل بهار به ترتیب mg/kg 66/1034، 51/894 و 02/1077 و در فصل زمستان به ترتیب mg/kg 87/921، 4/789 و 74/924 می‌باشد. نتایج همچنین نشان داد که غلظت یون نیترات در سبزیجات میوه‌ای بیشتر از سبزی‌های برگی و غده‌ای و در سبزی‌های برگی بیشتر از سبزیجات غده‌ای می-باشد.نتایج مقایسه میانگین غلظت یون نیترات در انواع سبزیجات در فصل بهار و در فصل زمستان مشخص کرد که بین سه گروه از سبزیجات و صیفی جات برگی،غده‌ای و میوه‌ای تفاوت معنی داری وجود دارد.اما اثر فصل بر غلظت یون نیترات در سبزیجات و صیفی جات معنی دار نبود.
نتیجه گیری:در انتها با توجه به بالا بودن غلظت یون نیترات در سبزی و صیفی جات نظیر سیب زمینی،پیاز،گوجه فرنگی و خیار (05/0>p) توصیه می‌شود که در رژیم غذایی کودکان زیر یک سال به منظور جلوگیری از ابتلا به بیماری متهموگلوبین از این نوع سبزیجات استفاده نشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات