بررسی اکولوژیک رودخانه شاهرود با استفاده از گروه های تغذیه بی مهرگان کفزی و پارامترهای کیفی آب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

4 دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه گیلان

10.22034/jest.2018.9945.1849

چکیده

زمینه وهدف: ارزیابی اکولوژیک اکوسیستم آبی با استفاده از بی مهرگان کفزی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب از مناسب ترین روش های مطالعاتی به شمار می رود این روش در مطالعه رودخانه شاهرود به کار گرفته شد.
روش بررسی : در بررسی حاضر نمونه برداری از بی مهرگان کفزی با استفاده از نمونه بردار سوربر به مساحت (1600 سانتیمتر مربع و چشمه تور 100 میکرون) در فواصل 45 روز از مهر 1391 تا شهریور 1392 در 8 ایستگاه با 3 تکرار و در یک مسیر 95 کیلومتری از رودخانه شاهرود انجام شد. نمونه ها توسط فرمالین 4% تثبیت و پس از انتقال به آزمایشگاه ، جداسازی، شناسایی، و شمارش و در گروه های تغذیه ای قرار داده شدند.
یافته ها: کفزیان شناسایی شده در 7 گروه تغذیه ای شامل Collector-gathering ،Filterer-Collector، Predator، Shredder، Collector-Gatherer/ shredder ، Omnivorous و Scraper طبقه بندی شدند. گروه های تغذیه ای Collector gatherer- و Filterer- Collector و Scraper بیشترین فراوانی را داشتند. در ایستگاه های با آلودگی اندک( 1 ، 4 و 5) گروه های Filterer- Collector (4/55%) و Predator (9/65%) و در ایستگاه های با آلودگی بیش تر (2 ،6، 7 و 8) گروه gatherer- Collector (8/69%) غالب بودند بودند. اکسیژن محلول و شاخص های زیستی- جمعیتی از ایستگاه های بالایی به طرف پایین دست کاهش یافتند اما سایر پارامترها افزایش یافتند. آنالیز همبستگی پیرسون نشان داد که بین فسفات ، نیترات، EC و دما با شاخص های تنوع ، غنا، شاخص زیستی BMWP/ASPT ، غنای EPT و DO همبستگی منفی وجود داشت.
نتیجه گیری : بر اساس داده های زیستی و غیر زیستی می توان نتیجه گرفت کیفیت آب شاهرود علارغم عوارض طبیعی و انسانی با توجه به دبی و توان خودپالایی مناسب، چندان تضعیف نشده و در طبقه آب های با آلوگی اندک قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات