اعتبارسنجی پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP) مطالعه موردی: شهر شیراز

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری- دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار جامعه‌شناسی محیط‌زیست -دانشگاه مازندران

3 کارشناس امور پژوهشی - دانشگاه فرهنگیان بجنورد

10.22034/jest.2018.9447.1856

چکیده

در کشورهای توسعه یافته، پارادایم نوین اکولوژیکی یکی از پرکاربردترین مقیاس‌ها برای سنجش نگرش محیط‌زیستی محسوب می‌شود. با این حال، نتایج متفاوتی در کشورها و در بین گروه‌های مختلف از کاربرد این مقیاس به دست آمده است. مطالعه حاضر بر آن است، با پشتوانه مطالعه تجربی در شرکت‌های تعمیرات رایانه‌ و ماشین‌های اداری شهر شیراز به ارزیابی اعتبار و پایایی پارادایم نوین اکولوژیکی بپردازد. تحقیق حاضر با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه و به شیوه تمام شماری در بین 74 شرکت انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد، میانگین پارادایم نوین اکولوژیکی در جامعه مورد بررسی 38/2 از 5 می‌باشد که کمی پایین‌تر از حد متوسط است. برای بررسی پایایی و اعتبار مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ و آزمون تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مقیاس مورد نظر پایایی پایینی دارد. نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داد که مقیاس شامل 6 عامل می‌باشد و هیچ‌یک از عامل‌ها از الگوی خاصی پیروی نمی‌کند و در نتیجه نمی‌توان از یک مقیاس منسجم سخن گفت. در کشورهای توسعه یافته، پارادایم اجتماعی غالب تحت‌عنوان پارادایم معافیت بشر جای خود را به پارادایم نوین اکولوژیکی داده اما نتایج این پژوهش نشان می‌دهد در جامعه مورد بررسی هنوز چنین تغییری صورت نگرفته است. بنابراین، با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، مقیاس پارادایم نوین اکولوژیکی هنوز در کشور ایران از اعتبار لازم برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها