تدوین شاخص های تضمین صلاحیت و شایستگی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در مدیریت شهری (مطالعه موردی منطقه 5 شهرداری تهران)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسنده

رئیس اداره HSE شهرداری منطقه 5 تهران

10.22034/jest.2018.10647.1916

چکیده

چکیده
سیستم مدیریت HSE یک سیستم مدیریتی با تغییر رویکرد واکنشی به رویکرد پویا و پیشگیرانه نسبت به ریسک‌ها‌، مباحث بهداشت، ایمنی ومحیط زیست را به صورت جامع و یکپارچه و به صورت فراگیر در تمامی سطوح فعالیت و زندگی انسان در بر می‌گیرد. با توجه به برنامه ریزی جهت پیاده سازی نظام HSE در منطقه 5 شهرداری تهران در 3 بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست شاخص‌های عملکردی تضمین صلاحیت تعریف نموده و سپس این شاخص‌ها اعتبار سنجی شد. از این شاخص‌ها برای ارزیابی عملکرد سیستم HSE درمنطقه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، رتبه‌بندی شاخص‌های تضمین صلاحیت HSE ازمدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) به روش مدل متناسب پیشنهادی (AHP) استفاده شد. دراین پژوهش 3 گروه کاری انتخاب شدند و برای هر یک از اجزا مدیریت HSE 12 نفر به صورت جداگانه انتخاب گردیدکه جمعا 36 نفرمشارکت نمودند. از بین شاخص‌ها 18 شاخص نهایی گردیدکه با روش AHP اولویت بندی شد. در میان این شاخص‌ها سه شاخص میزان کاهش آلودگی‌های محیط زیست، بیماریهای شغلی قابل گزارش و تعداد اخطارهای صادر شده رتبه‌های اول تا سوم را در ارزیابی عملکرد HSE به خود اختصاص دادند. از سویی دیگر با بررسی تضمین صلاحیت‌ها، چهار معیار سطح آگاهی، سطح شناخت، سطح مهارت و سطح خبرگی و زیر معیارهای آن‌ها تدوین گردید. در انتها با توجه به شاخصهای تدوین شده و اولویت بندی شده عملکرد HSE منطقه ارزیابی گردید و رتبه متوسط را به خود اختصاص داد.
کلمات کلیدی: عملکرد HSE، تضمین صلاحیت، منطقه 5، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE)

کلیدواژه‌ها

موضوعات