راهبردهای ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین , مطالعه موردی : منطقه یک شهری تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی و طراحی محیط دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jest.2018.10637.1915

چکیده

چکیده:

با استفاده از رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین در تغییر ساختار فضای سبز می توان ضمن ارتقاء عملکرد و خدمات اکوسیستمی آن به راهبردهایی جهت ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری دست یافت . جهت بهره گیری از این رویکرد در منطقه یک تهران سه لکه فضای سبز ، باز و ساخته شده جداسازی و برای هر کدام نقشه‌ای تهیه شد که با یکدیگر تلفیق و بر اساس ناحیه‌های منطقه یک به چند زیر نقشه تجزیه گردید و در هر ناحیه به تحلیل برخی از عناصر بوم شناسی سیمای سرزمین شامل الگوی پراکنش ، بافت و چیرگی لکه پرداخته شد . نتایج نشان می‌دهد در این منطقه هرچه از بخش‌های شمالی به سمت قسمت‌های مرکزی ، جنوب و جنوب غربی پیش می رویم ضمن افزایش جدایی و انزوای فضای سبز به شدت از وسعت آن کاسته شده و ریزدانه‌تر گردیده‌‌ که این تغییرات بیشتر در قسمت‌های مرکزی ناحیه 5 و جنوبی ناحیه 2 و 9 و به خصوص در تمامی قسمت‌های ناحیه‌های 1، 7 و 8 قابل مشاهده است . تقویت کریدورها از طریق توسعه فضای سبز در بلوار خیابان‌های اصلی متصل کننده درون و بین نواحی‌ و گسترش ارتباط آنها با محیط طبیعی محدوده فراشهری از طریق دالان‌های طبیعی مانند روددره‌های درکه ، دربند کمک شایان توجهی به ارتقاء کیفیت محیط زیست در منطقه خواهد کرد.

واژه های کلیدی : ساختار اکولوژیک شهری، محیط زیست شهری، بوم شناسی سیمای سرزمین ،جی آی اس.

کلیدواژه‌ها

موضوعات