تاثیر قارچ اربوسکولار میکوریز و یک پلیمر محلول در آب بر غلظت روی در گیاه شبدر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس

2 دانشگاه زنجان

10.22034/jest.2018.10352.1881

چکیده

به منظور بررسی تاثیر قارچ آربوسکولار میکوریز و یک پلیمر محلول در آب بر جذب روی گیاه شبدر برسیم در یک خاک آلوده به روی، آزمایشی در دانشگاه زنجان اجرا گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سطوح مختلف پلیمر کاراکریل 58 محلول در آب (0، 150 و 300) کیلوگرم در هکتار، سطوح تلقیح و عدم تلقیح با قارچ آربوسکولار میکوریز و سطوح مختلف آلودگی خاک به روی (0، 5، 10، 20، 40 و 80) میلی گرم روی بر کیلو گرم خاک بود. نتایج نشان دادند که با افزایش غلظت روی خاک، جذب روی اندام‌های هوایی و ریشه گیاه افزایش یافت. تیمار تلقیح شده با میکوریز جذب روی را در ریشه و اندام‌های هوایی به ترتیب 170% و 184% نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. با افزایش غلظت پلیمر محلول در آب ، جذب روی اندام‌های هوایی و ریشه گیاه کاهش یافت؛ به‌طوری که تیمار300 کیلوگرم پلیمر در هکتار، جذب روی اندام های هوایی و ریشه گیاه را به ترتیب 5/54% و 8/50% و تیمار 150 کیلوگرم پلیمر در هکتار جذب روی اندام‌های هوایی و ریشه را به ترتیب 7/39% و 1/34% نسبت به تیمار شاهد کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات