ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری‌های کشاورزی و مرتع‌داری با استفاده از مدل FUZZY AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کفتاره استان اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اردبیل، ایران

10.22034/jest.2018.10284.1875

چکیده

زمینه و هدف: بهره‌برداری بهینه و اصولی از منابع طبیعی سرزمین و سامان‌دهی کاربری اراضی بر اساس توان اکولوژیک آن، نقش مهمی در مدیریت محیط و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست در راستای توسعه‌ی پایدار دارد. حوزه آبخیز کفتاره یکی از مهم‌ترین حوزه‌های استان اردبیل به شمار می‌رود که با توجه به ویژگی‌های اکولوژیکی منطقه از پتانسیل بالایی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی توان اکولوژیک و تعیین تناسب اراضی برای فعالیت‌های کشاورزی و مرتع‌داری در حوزه آبخیز کفتاره اردبیل می‌باشد.
روش بررسی: ابتدا با بررسی منابع و کسب استانداردها، معیارهای ارزیابی توان کشاورزی مشخص گردید. در مرحله‌ی بعد، کلیه‌ی معیارها با فرمت مشابه به سیستم اطلاعات جغرافیایی وارد و استانداردسازی شدند. در مرحله‌ی بعد، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس مقایسات دوتایی برای وزن دهی به معیارها استفاده شد و درنهایت، کلیه‌ی لایه‌ها با استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار تلفیق شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از وجود هر هفت‌طبقه‌ی مدل کشاورزی ایران در منطقه موردمطالعه بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که ترکیب سامانه‌ی اطلاعاتی جغرافیایی و تصمیم‌گیری‌های چند متغیره در ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری کشاورزی-مرتعداری بسیار کارآمد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات