ارزیابی کیفیت هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

10.22034/jest.2018.10206.1871

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: امروزه آلودگی هوا به عنوان یکی از مشکلات اصلی جوامع بشری مطرح است. گسترش شهرنشینی، افزایش بی رویه جمعیت، توسعه فعالیت‌های صنعتی و مصرف بی رویه سوخت‌های فسیلی به شدت میزان آلودگی را افزایش داده است. بنابراین مدیریت کیفیت هوا برای به حداقل رساندن اثرات مضر آلاینده‌های هوا و کاهش اثرات نامطلوب آن، امری ضروری است. امروزه، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ابزارهای موثر و کارآمدی برای تصمیم‌گیری و مدیریت به شمار می‌روند.
روش بررسی: در این پژوهش ابتدا از طریق روش کریجینگ معمولی برای آلاینده‌های NOx، NO، SO2، PM2.5، PM10، O3، 2 NO و CO نقشه تهیه شده و به روش فازی استانداردسازی شده و سپس هر یک از نقشه‌های تهیه شده با استفاده از روش AHPوزن‌دهی گردید. پس از استنتاج وزن‌ها، امتیازات به‌دست آمده در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) اعمال و با استفاده از روش روی‌هم‌گذاری موزون، نقشه آسیب‌پذیری منطقه از نظر آلاینده‌های اصلی تهیه شد.
یافته‌ها و نتایج: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مشخص گردید مناطق 3 و 6 و 1 و 7 شهر تهران دارای بیشترین آلودگی‌ها در مقایسه با دیگر مناطق این شهر هستند. این مناطق در اطراف مناطق مرکزی تهران قرار دارد که دارای تراکم ترافیک بالایی است.

کلمات کلیدی: کیفیت هوا، آلاینده‌ها، شهر تهران، سامانه اطلاعات جغرافیایی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات