بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان دارویی مراتع ییلاقی اسدلی - پلمیس در استان خراسان شمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/jest.2018.11022.1960

چکیده

زمینه و هدف: حفظ تنوع گونه ای هدف اصلی در مدیریت مراتع است. برای مدیریت اکوسیستم اولین قدم، تعیین عوامل موثر بر پراکنش گونه‌ها و تنوع گونه‌ای است و تنوع گونه‌ای با خصوصیات اکوسیستم همبستگی دارد. با اندازه‌گیری تنوع می‌توان توزیع گونه‌ها را در محیط بررسی کرد و با تاکید بر پویایی اکوسیستم توصیه‌های مدیریتی مناسب را ارائه نمود.
روش بررسی: در این بررسی 90 پلات 1متر مربعی که به طور سیستماتیک-تصادفی در منطقه مورد مطالعه پیاده گردید. در هر پلات، حضور و درصد تاج پوشش گیاهان تعیین شد. ضمن شناسایی گونه‌های دارویی، تعلق هر گونه به جنس و خانواده تعیین و فرم رویشی و تیپ زیستی و دوره زندگی آنها مشخص گردید. شاخص‌های تنوع شانون و مک اینتاش برای برآورد تنوع گیاهان دارویی منطقه در سطح تاکسونومیک، فرم‌های رویشی، تیپ زیستی و دوره رویشی گیاهان استفاده شدند.
یافته‌ها و نتایج: نتایج نشان داد که تنوع گونه‌ای مراتع اسدلی-پلمیس در حد متوسط است و پوشش گیاهی منطقه بیشتر از گیاهان چند‌ساله تشکیل شده است که از مشخصه مناطق کوهستانی با اقلیم سرد ارتفاعات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات