بررسی غلظت فلزات سنگین (Cd, pb و Cu) در رسوبات سطحی سواحل جزر ومدی بندر دیلم - خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 مربی گروه شیلات

10.22034/jest.2018.10902.1947

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: بررسی میزان آلودگی در بخش های مهم بندر دیلم و ارزیابی خطرات زیست محیطی این آلودگی‌ها با توجه به موقعیت این بندر و ارتباط مستقیم مردم این بندر با دریا بسیار مهم است.
روش بررسی: در این مطالعه از رسوبات سطحی 5 ایستگاه در بندر دیلم نمونه برداری شد. پس از خشک کردن و هضم اسیدی نمونه‌ها توسط اسید نیتریک و اسید پرکلریک ، میزان غلظت فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی (AAS) اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داده که دامنه سطوح فلزات سنگین در رسوبات ایستگاه‌های مختلف بر اساس میکروگرم بر گرم وزن خشک40/6-1/2 مس، 18/21-4/10 سرب و 8/2-1/1کادمیوم است .در بین ایستگاه‌های مورد مطالعه ایستگاه پارک ساحلی کمترین آلودگی به فلزات مورد مطالعه را داشته است. ایستگاه بندر امام حسن و بندر لیلتین بیشترین میزان آلودگی به این فلزات را دارا بودند.
نتیجه گیری: مقایسه میزان این فلزات با استانداردهای جهانی نشان داد که غلظت فلز مس و سرب ازغلظت استانداردهای جهانی کمتر است ولی میزان این فلزات بیشتر از استاندارد USEPAبوده است. و میزان کادمیوم از میزان استاندرادهای USEPA، کیفیت رسوب آمریکا(NOAA) و کیفیت رسوب کانادا(ISQGS) بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات