ارزیابی آثار زیست محیطی احداث مجتمع پرورش ماهیان گرمابی در اراضی پایین دست تالاب آلاگل- استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/jest.2018.10873.1944

چکیده

زمینه و هدف: احداث مزارع پرورش ماهی اثرات زیست‌محیطی بر کیفیت آب و زیست‌مندان پایین‌دست این مزارع دارد. ارزیابی آثار زیست‌محیطی ابزاری کارامد در شناسایی آثار مثبت و منفی طرح‌ها بر بخش‌های مختلف محیط‌زیست می‌باشد. لذا گامی ضروری در حفاظت از محیط‌زیست و دستیابی به توسعه پایدار می‌باشد. هدف این مطالعه ارزیابی آثار زیست‌محیطی احداث مجتمع پرورش ماهیان گرمابی در اراضی پایین‌دست تالاب آلاگل می‌باشد.
روش بررسی: پس از بررسی ویژگی‌های اقلیم‌شناسی، منابع آب و زیستگاهی منطقه اجرای پروژه، با استفاده از روش ماتریس لئوپولد آثار اجرا و عدم اجرای پروژه بر محیط فیزیکی، زیستی، اقلیم، زمین و وضعیت خاک، منابع آب، زیست‌مندان و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی شد.
یافته‌ها: نتایج ماتریس لئوپولد نشان داد بیشترین آثار مثبت اجرای پروژه مربوط به فاز بهره‌برداری بر محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (امتیاز 286+) و بیشترین آثار منفی مربوط به فاز ساختمانی بر محیط فیزیکی (امتیاز 57-) بود. همچنین در مجموع اجرای پروژه دارای 407+ امتیاز و عدم اجرای آن دارای 359- امتیاز بود. بنابراین تأثیرات مثبت اجرای پروژه بر گزینه عدم اجرای آن ارجحیت دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: استفاده از روش‌های مدیریتی نظیر: مصرف کمتر منابع آب، تغییر در بخشی از طراحی، نوع سوخت، احداث تصفیه-خانه فاضلاب‌، نصب دستگاه‌های گیرنده ذرات در بالای دودکش‌ها، هدایت رواناب‌ها و زه‌آب‌ها به خارج از محوطه، جبران برخی خسارات از طریق کاشت گیاهان یا درختان در مناطق نزدیک محل پروژه، ساخت پناهگاه و آبشخور حیات وحش و پرداخت غرامت و تأمین اسکان مجدد اهالی برای کاهش اثرات منفی پروژه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات