کاربست الگوی leed-nd برای سنجش پایداری محیطی و برنامه ریزی انرژی در محلات- مورد پژوهی :محله اقتصاد و سرچشمه گرگان

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسنده

پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری

10.22034/jest.2018.10872.1940

چکیده

توسعه پایدار به عنوان مهمترین هدف مطرح جنبش های محیط زیستی، امروزه پایداری جوامع کوچک را مهمترین راه برای رسیدن به پایداری معرفی می کند. از این رو شکل گیری محلات پایدار را لازم می داند و توجه توسعه را به توسعه محله ای جلب می کند. و این در حالی است که بافت های شهری در دوران معاصر تغییر و دگرگونی های مختلفی را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و محیطی شاهد بوده است که به دنبال آن اثرات زیادی بر کالبد محلات وارد شده و کارآیی آنها را در پاسخگویی به نیاز ساکنان دستخوش تأثیرنموده است. بدین منظور برای فرآیند مشکل یابی و مشکل گشایی پایداری در محلات روش ها و الگوهایی معرفی شده اند که به سنجش پایداری می پردازند. یکی از الگوهایی که مستقیماً انرژی و محیط زیست را برای توسعه‌های محله ای موردهدف قرار داده است. مدل الگوی مدیریت طراحی محیطی و انرژی در توسعه محله‌ای است که ضمن ارزیابی و مقایسه نواحی مختلف از نظر پایداری محیطی، راهبردهایی برای توسعه محله‌ای سازگار با محیط زیست ارائه می کند. هدف این پژوهش سعی بر معرفی الگو و کاربست آن در محله های اقتصاد و سرچشمه شهر گرگان است. سوال اصلی این پژوهش سنجش وضعیت پایداری محله بر مبنای الگوی leed-nd بوده است. بدین سان در این پژوهش که از الگوواره های تحقیقی اثبات گرایی تبعیت می کند، از روش پژوهش کمی استفاده می شود و با توجه به قابلیت کاربردی بودن موضوع، این پژوهش از نظر هدف کاربردی محسوب می گردد. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که محله اقتصاد به عنوان یک توسعه جدید شهری از نظر پایداری محیطی امتیاز 33 را کسب می کند و محله سرچشمه به عنوان یک محله تاریخی28 امتیاز که حداقل امتیازهای پایداری این الگو را نیز کسب نکرده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات