ارایه مدل مدیریت آنالیز تولید انرژی برق از مزارع بادی با استفاده ازسیستم WEB GIS

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسنده

کارشناس ارشد

10.22034/jest.2018.10782.1932

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف:در دنیای امروز انرژی باد یکی از منابع با رشد سریع در تولید برق است. این روند رشد را می توان مرتبط با مزایای چند بعدی انرژی باد دانست. برق حاصل از انرژی باد از انجاییکه هیچ آلودگی و یا گازهای گلخانه ای تولید نمی کند پاک گفته می شود. همانطور که هر دو نگرانی زیست محیطی و بهداشت در حال افزایش است، تقاضا از انرژی پاک رو به افزایش است. باد یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر ، ناپایان است و نیاز به هیچ سوختی علاوه بر باد ندارد. این تامین بی نهایت انرژی یک امنیت است که بسیاری از کاربران به عنوان یک سرمایه گذاری پایدار در اقتصاد انرژی و همچنین اینده فرزندان به آن نگاه می کنند.
روش بررسی:این مقاله ایده ای نوآورانه برای پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه توسط متخصصان و تصمیم گیرندگان ارایه می دهد. سیستم شامل یک سیستم جغرافیایی برای هریک از مزارع بادی و یک سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب به عنوان پایگاه داده مرکزی است که از طریق اینترنت تمام اطلاعات جمع آوری و برای تجزیه وتحلیل های مختلف و اتخاذ تصمیم به سیستم مرکزی ارسال می شود. این تجزیه و تحلیلها می تواند یک ابزار مناسب برای تصمیم گیرندگان ،به عنوان مثال جهت ایجاد سیاست های قیمت گذاری باشد.
نتیجه گیری :هدف از این پروژه ایجاد یک سیستم مناسب برای مدیریت تولید و مصرف از توربین های انرژی بادی برای مزارع بادی مختلف با یک رویکرد مدیریت یکپارچه است. پایگاه داده ایجاد شده در سیستم اطلاعات مکان جغرافیایی تحت اینترنت به تصمیم گیرندگان از راههای مختلفی از جمله سیاست های مربوط به توسعه مزارع بادی در دیگر مکانهای مناسب کمک می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات